Αιτήσεις εισαγωγής στους παιδικούς σταθμούς

Γλυφάδα, 9 Μαΐου 2018 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
         
Αιτήσεις εισαγωγής στους παιδικούς σταθμούς


Από τις 10 ως και τις 31 Μαΐου θα πραγματοποιούνται οι αιτήσεις για εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Γλυφάδας στο νομικό πρόσωπο του Δήμου, το ΚΑΠΠΑ (Καραϊσκάκη 34 & Τσιτσάνη, Άνω Γλυφάδα, 2ος όροφος, τηλ: 210 9602130), καθημερινά από τις 8 π.μ. ως τη 1:30 μ.μ.

Οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Γλυφάδας είναι οι εξής:

•    Α΄ Παιδικός Σταθμός, Βορείου Ηπείρου 119-121, τηλ. 2109622831, fax 2109623261. 
•    Α΄ Βρεφικός Σταθμός, Βορείου Ηπείρου 119 – 121, τηλ. 2109625226.
•    Β΄ Παιδικός Σταθμός, Αγίας Τριάδος 22, τηλ. – fax 2109622492.
•    Γ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός, Ψηλορείτου 70 Α’, τηλ.- fax 2109612210.
•    Δ΄ Παιδικός Σταθμός, Πύργου 3 Α’, τηλ. 2109624140 fax 2109610779.
•    Στ΄ Παιδικός Σταθμός, Πανδώρας 54 & Θεμιστοκλέους, τηλ.2108981079.

Στα βρεφικά τμήματα εγγράφονται βρέφη από 8 μηνών ως 2,5 ετών, ενώ στα νηπιακά τμήματα εγγράφονται νήπια ηλικίας από 2,5 ετών ως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Η προσέλευση των νηπίων γίνεται από τις 7 π.μ. έως τις 9 π.μ. Μετά την ώρα αυτή δεν γίνονται δεκτά νήπια και βρέφη εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, για τις οποίες οι γονείς θα ειδοποιούν την υπεύθυνη του σταθμού. Η αποχώρηση είναι δυνατή από τη 1 μ.μ. ως τις 4 μ.μ. ανάλογα με την επιθυμία των γονέων. Η διατροφή των παιδιών καλύπτεται υγιεινά και πλήρως από τον κάθε δημοτικό παιδικό σταθμό σύμφωνα με επιλεγμένο διαιτολόγιο σε συνεργασία παιδιάτρου και προϊσταμένης των παιδικών σταθμών.

Υπενθυμίζουμε ότι οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Γλυφάδας είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (ΕΣΠΑ) της ΕΕΤΑΑ (2018-2019). Οι γονείς, οι οποίοι εμπίπτουν στις προϋποθέσεις ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση και σε αυτό και να παραλάβουν την αξία τοποθέτησης (voucher). Σε περίπτωση ένταξης στο πρόγραμμα αυτό, η θέση του παιδιού είναι διασφαλισμένη και χωρίς καταβολή τροφείων. Οι αιτήσεις για τη συγκεκριμένη δράση υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά από ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ.

Τα αποτελέσματα για την εισαγωγή βρεφών και νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Γλυφάδας θα ανακοινωθούν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ΕΕΤΑΑ. 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής-επανεγγραφής είναι τα ακόλουθα: 

•    Αίτηση συμπληρωμένη
•    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
•    Βεβαίωση υγείας νηπίων-βρεφών (επισυνάπτεται της αίτησης) υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, αποτελέσματα φυματιοαντίδρασης Mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
•    Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται της αίτησης) 
•    Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).
•    Αντίγραφο αναλυτικής κατάστασης ενσήμων στην οποία να περιλαμβάνεται το τελευταίο τρίμηνο για γονείς μισθωτούς στον ιδιωτικό τομέα.
•    Για τους ελεύθερους επαγγελματίες αντίγραφο πληρωμής τελευταίου διμήνου στον ασφαλιστικό τους φορέα.
•    Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
•    Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) και εκκαθαριστικού σημειώματος για το φορολογικό έτος 2017 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2017 έως 31/12/2017).
•    Φωτοαντίγραφο τελευταίου λογαριασμού Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. ή Ε.Υ.Δ.Α.Π.
•    Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον παιδικό και βρεφικό σταθμό απαραίτητη προϋπόθεση είναι: για αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, για πολίτες Ε.Ε. βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους Ε.Ε. (τμήμα αλλοδαπών Ν/Α Αττικής – Ελληνικό. Ομοίως ισχύει και για τους ομογενείς.
•    Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο.

Συμπληρωματικά δικαιολογητικά:

•    Αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής για αναπηρία γονέων ή τέκνου με ποσοστό 67% και πάνω
•    Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα (για ορφανό παιδί).
•    Αντίγραφο αγωγής διαζυγίου ή διατροφή ή πρακτικό κατανομής της κοινής περιουσίας για συναινετικό διαζύγιο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αυτά, οποιοδήποτε στοιχείο που να αποδεικνύει τη χωριστή διαβίωση τους.
•    Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου (για γονείς που είναι φοιτητές ή σπουδαστές).
•    Βεβαίωση από το Στρατό (για γονέα Στρατιώτη).

copyrights © 2018 Evolution Projects