Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Προϊστάμενος
Προΐσταται του Τμήματος Δημοτικής κατάστασης και ελέγχει τη σωστή λειτουργία των Γραφείων του. Μεριμνά και είναι υπεύθυνος για τη σύννομη, ορθή και ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων αρμοδιότητάς του και την τήρηση των σχετικών διατάξεων.

Παραλαμβάνει από το γενικό πρωτόκολλο την αλληλογραφία του Τμήματος και την μοιράζει στα αντίστοιχα Γραφεία.

Ελέγχει και υπογράφει όλα τα έγγραφα που συντάσσονται από το Τμήμα και είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενό τους.

Παρακολουθεί τη νομοθεσία που αφορά τη Δημοτική κατάσταση και φροντίζει για τη σωστή εφαρμογή της και την τήρηση αρχείου σχετικών συγγραμμάτων, για ενημέρωση των υπαλλήλων του Τμήματος.

Μεριμνά για την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών από τα Γραφεία του Τμήματος.

Γραφείο Δημοτολογίου
Καταρτίζει και τηρεί το Δημοτολόγιο του Δήμου. Επιμελείται των μεταβολών στα Δημοτολόγια όπως εγγραφή νεογέννητων, διορθώσεις, μεταβολές ή προσθήκες στοιχείων, εγγραφές αδήλωτων, διαγραφές λόγω θανάτου κ.λ.π.

Επιμελείται των μεταδημοτεύσεων από άλλους Δήμους και Κοινότητες.

Συντάσσει βιβλία πληθυσμού. Καταρτίζει βιβλία μητρώων θηλέων. Επιμελείται της αρχειοθέτησης εγγράφων και γενικών μεταβολών. Επιμελείται της ενημέρωσης καρτελών εγγραφής στα Δημοτολόγια. Επιμελείται τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας της αποστολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών στο Υπουργείο Εσωτερικών. Επιμελείται της εγγραφής αλλοδαπών που απέκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια και διαγραφής αυτών που την έχασαν.

Γραφείο Έκδοσης Πιστοποιητικών
Εκδίδει Πιστοποιητικά Γέννησης και Οικογενειακής κατάστασης. Εκδίδει Πιστοποιητικό ιθαγένειας για κάθε χρήση. Εκδίδει Πιστοποιητικά πλησιέστερων συγγενών.
Εκδίδει πιστοποιητικά ταυτοπροσωπίας και λοιπά Πιστοποιητικά.

Γραφείο Μητρώων Αρρένων – Στρατολογίας

Συντάσσει το ετήσιο Μητρώο Αρρένων.
Ενεργεί τις εγγραφές αδήλωτων, αλλοδαπών που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια, διαγραφές λόγω θανάτου, απώλειας ελληνικής ιθαγένειας, ανυπαρξίας, διπλοεγγεγραμμένων κλπ.
Φροντίζει για την προσθήκη κύριου ονόματος των παιδιών, τις διορθώσεις και μεταβολές των ήδη υπαρχόντων στοιχείων, λόγω υιοθεσίας, αλλαγής τόπου διαμονής κλπ.
Διεξάγει όλη την αλληλογραφία που είναι σχετική με τα Μητρώα Αρρένων.
Αρχειοθετεί και βιβλιοδετεί τις διαταγές της Νομαρχίας επί εγγράφων και γενικά μεταβολών στα ετήσια Μητρώα.
Εκδίδει Πιστοποιητικά από τα Μητρώα Αρρένων, Πιστοποιητικά για την εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές, ή για τη μείωση και απαλλαγή των υπόχρεων από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Συντάσσει τους ετήσιους πίνακες στρατευσίμων και ενημερώνει τους υπόχρεους προς παρουσίαση ενώπιον των περιοδευόντων στρατιωτικών συμβουλίων.
Ενεργεί την απαιτούμενη διαδικασία προς εξακρίβωση των εκάστοτε αναζητούμενων στρατευσίμων των εγγεγραμμένων στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου. Εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία περί Στρατολογίας.

Γραφείο Εκλογικών Θεμάτων

Παραλαμβάνει και υποβάλλει αρμοδίως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή, μεταγραφή δημοτών στους εκλογικούς καταλόγους.
Επιμελείται της παραλαβής από τη Νομαρχία, της φύλαξης και διανομής στους δημότες των εκλογικών βιβλιαρίων.
Επιμελείται την τήρηση, φύλαξη και αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων.
Επιμελείται για την προετοιμασία, συγκέντρωση και διανομή του εκλογικού υλικού και γενικά κάθε εργασίας που έχει σχέση με τη διεξαγωγή των εκλογών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Εκλογική Νομοθεσία.

copyrights © 2018 Evolution Projects