Τμήμα Ληξιαρχείου Πολιτικών Γάμων

Ο Προϊστάμενος προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα Γραφεία του Τμήματός του.
Παραλαμβάνει από το Πρωτόκολλο την αλληλογραφία του Τμήματος, την οποία διανέμει στα σχετικά γραφεία για ενέργεια.
Μεριμνά και είναι υπεύθυνος για τη σύννομη, ορθή και ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων της αρμοδιότητάς του και την τήρηση των σχετικών διατάξεων.

Γραφείο Ληξιαρχείου

Παραλαμβάνει την αλληλογραφία του Ληξιαρχείου και επιμελείται για την άμεση ενέργειά της.
Τηρεί τα ληξιαρχικά βιβλία (γέννησης, γάμων, θανάτων, εκθέσεων) και καταγράφει σ’ αυτά τα σχετικά ληξιαρχικά γεγονότα.
Τηρεί τα βοηθητικά βιβλία του Ληξιαρχείου και τους φακέλους και υποφακέλους ληξιαρχικών γεγονότων, δικαστικών αποφάσεων, αδειών Εισαγγελικής Αρχής ή Ειρηνοδίκη, εκθέσεων Επιθεώρησης, Πιστοποιητικών Ιερέων, Γιατρών κλπ.

Εκδίδει αντίγραφα, αποσπάσματα και βεβαιώσεις από τα Ληξιαρχικά βιβλία, καθώς και αντίγραφα των δικαιολογητικών σύνταξης που υπάρχουν στο Αρχείο.

Καταχωρεί στα βιβλία κάθε μεταβολή που επέρχεται στις ληξιαρχικές πράξεις βάση δικαστικών Αποφάσεων, Αποφάσεων Νομαρχίας και εντολών Εισαγγελικής Αρχής.

Επιμελείται της αποστολής αντιγράφων ή αποσπασμάτων των συντασσομένων πράξεων μέσα στη νόμιμη προθεσμία στους Δήμους και Κοινότητες και άλλες υπηρεσίες, όπως ορίζει ο νόμος για την ενημέρωση των οικείων Μ. Αρρένων και Δημοτολογίων.

Επιμελείται της σύνταξης και υποβολής των οριζομένων από το νόμο στατιστικών και λοιπών στοιχείων στη Στατιστική Υπηρεσία. Διεξάγει κάθε εργασία που έχει σχέση με το Ληξιαρχείο.

Γραφείο Πολιτικών Γάμων
Επιμελείται της παραλαβής δικαιολογητικών και της έκδοσης αδειών γάμου. Καταχωρεί τις άδειες στο ειδικό βιβλίο αδειών γάμου.Επιμελείται κάθε διαδικασία για την τέλεση των πολιτικών γάμων. Συντάσσει τις δηλώσεις των πολιτικών γάμων στο προβλεπόμενο βιβλίο.

Συντάσσει τις πράξεις προσδιορισμού επωνύμων των τέκνων και καταχωρεί στα βιβλία τέλεσης γάμου και στα αλφαβητικά ευρετήρια.

copyrights © 2018 Evolution Projects