Τμήμα Παιδείας

Προϊστάμενος
Προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα γραφεία του τμήματός του.

Παραλαμβάνει από το πρωτόκολλο την αλληλογραφία του τμήματός του, την οποία διανέμει στα σχετικά γραφεία για ενέργεια.Μεριμνά και είναι υπεύθυνος για τη σύννομη, ορθή και ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων της αρμοδιότητάς του και την τήρηση των σχετικών διατάξεων.

Γραφείο Παιδείας
Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

Επιμελείται της κατάρτισης της ημερήσιας διάταξης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κατόπιν οδηγιών του Προέδρου της και της εμπρόθεσμης κοινοποίησής της.

Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παιδείας και φροντίζει για την επικύρωσή τους. Εκτελεί τις Αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Ασχολείται με θέματα σύστασης, λειτουργίας και παρακολούθησης των Σχολικών Επιτροπών.

Συνεργάζεται με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για την αντιμετώπιση προβλημάτων επισκευής και συντήρησης Σχολικών Κτιρίων. Προγραμματίζει και διοργανώνει τις πολιτιστικές και πολιτισμικές δραστηριότητες των Σχολείων. Εκπονεί και πραγματοποιεί μορφωτικά προγράμματα, μορφωτικές ανταλλαγές εκπαιδευτικών και μαθητών, διοργανώνει και υλοποιεί σεμινάρια εκπαιδευτικών. Γενικά, αντιμετωπίζει στα πλαίσια του Δήμου συνεργασίες με φορείς και υπηρεσίες, για εκπαιδευτικούς λόγους, Ένωση Γονέων, Συλλόγους Γονέων, ΕΛΜΕ, Σύλλογο Δ/Ν κ.λ.π.

Γραφείο Φύλαξης Σχολικών Κτιρίων
΄Εχει την εποπτεία φύλαξης σχολικών κτιρίων. Μεριμνά για τον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων φύλαξης. Στο Γραφείο αυτό υπάγονται και οι επόπτες – φύλακες σχολικών κτιρίων τα καθήκοντα των οποίων είναι τα εξής:

Ο Φύλακας σχολικών κτιρίων πρέπει να καθιστά την παρουσία του εμφανή, να επιτηρεί την καλή κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των υπαίθριων χώρων του σχολείου.

Ελέγχει την είσοδο εξωσχολικών ατόμων σε χώρους του σχολείου. Διαπιστώνει την καλή λειτουργία του φωτισμού, των υδραυλικών και λοιπών εγκαταστάσεων του σχολείου. Επιβλέπει την ασφάλιση των χώρων του σχολείου και ενημερώνει αμέσως για οποιοδήποτε συμβάν τον Δ/ντή του σχολείου, την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και την καθ΄ύλη αρμόδια Υπηρεσία (π.χ. οικεία Αστυνομική Αρχή, Πυροσβεστική, Δ.Ε.Η. κ.λ.π.). Μεριμνά για την διατήρηση της καλής κατάστασης των σχολικών κτιρίων και των γύρω υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων του από φθορές με στόχο την διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών για την ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Συμπληρώνει και υπογράφει το δελτίο συμβάντων.

Κατά την διάρκεια της υπηρεσίας του οφείλει να μην απομακρύνεται από τον χώρο του σχολείου και να περιπολεί στο σύνολο αυτού. Σε περίπτωση που η υπηρεσία
είναι σε όμορο – γειτνιάζοντα σχολικά κτίρια, θα έχει την επίβλεψη και των δύο.

copyrights © 2018 Evolution Projects