Τμήμα Καθαριότητας

Ο προϊστάμενος προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα γραφεία του τμήματός του.
Εισηγείται τα θέματα της αρμοδιότητάς του στους άμεσους προϊσταμένους του.
Παραλαμβάνει από τη Διεύθυνση την αλληλογραφία του τμήματός του και στη συνέχεια τη διανέμει στα οικεία γραφεία.
Εποπτεύει και συντονίζει το έργο της μεταφόρτωσης απορριμμάτων.
Συγκεντρώνει και κατατάσσει τα σχετικά προς την καθαριότητα στατιστικά στοιχεία, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή και το λειτουργικό αποτέλεσμα της προσπάθειας της καθαριότητας γενικά, συντάσσει δε κάθε μήνα, πλήρεις καταστάσεις στατιστικής κίνησης σχετικής με την καθαριότητα.
Μελετά, συντάσσει και τροποποιεί το πρόγραμμα αποκομιδής των απορριμμάτων καθώς και του καθαρισμού οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων. Επίσης μελετά κάθε ιδέα που αφορά τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους δημότες.
Μελετά σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, την τοποθέτηση των κάδων απορριμμάτων στα σωστά σημεία του Δήμου.
Μεριμνά και είναι υπεύθυνος για τη σύννομη, ορθή και ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων αρμοδιότητάς του.

Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων
Απαρτίζεται από τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας.
Παρέχει υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.
Τηρεί τα ειδικά με το γραφείο βιβλία.
Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων και τεχνικών μέσων και λαμβάνει μέσα προστασίας των εργαζομένων.

Γραφείο Καθαριότητας Δημοτικών Κτιρίων
Φροντίζει για την καθαριότητα όλων των εσωτερικών χώρων των δημοτικών κτιρίων.

Γραφείο Εποπτών Καθαριότητας
Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των εποπτών καθαριότητας καθορίζονται ως εξής:
Εκτελούν άμεσα τις εντολές του Προϊσταμένου Καθαριότητας.
Ελέγχουν το ωράριο εργασίας του προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας.
Επιβλέπουν τη σωστή ενημέρωση των καρτελών παρουσίας του προσωπικού μετά την προσέλευση και αποχώρησή του και ενημερώνουν τον προϊστάμενό τους για τις σημειούμενες απουσίες και τις τυχόν παρατυπίες στη χρήση του ωρολογίου. Επιβλέπουν προσωπικά την επιτόπου εκτέλεση των εργασιών που ανατίθενται στο εργατοτεχνικό προσωπικό, σύμφωνα με το καταρτιζόμενο πρόγραμμα.
Δέχονται τα διάφορα παράπονα ή αιτήματα των κατοίκων της πόλης σχετικά με την καθαριότητα και φροντίζουν για την ικανοποίησή τους εφόσον πρόκειται για θέματα καθημερινότητας.
Ενημερώνουν τον προϊστάμενο του τμήματος για όσες διαπιστώσεις κάνουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, χρήσιμες για τη βελτίωση του έργου των συνεργείων καθαρισμού.
Δίνουν τις απαραίτητες και πρέπουσες οδηγίες προς τους εργαζόμενους για την καλύτερη και αποδοτικότερη εκτέλεση της δουλειάς τους.
Φροντίζουν για την εξασφάλιση των, κατά το δυνατόν, καλύτερων συνθηκών εργασίας και παραμονής των εργαζομένων στους χώρους απασχόλησής τους.
Αναφέρουν τις ελλείψεις σε είδη, εργαλεία και υλικά που αφορούν τα μέσα που χρησιμοποιούνται από τους εργαζόμενους στην υπηρεσία καθαριότητας.
Φροντίζουν ώστε τα υπάρχοντα αναγκαία μέσα για την εκτέλεση της δουλειάς των συνεργείων να βρίσκονται στον ενδεδειγμένο χώρο, όταν χρειάζεται.

Γραφείο Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων

Μεριμνά για την κανονική διενέργεια της καθαριότητας της πόλης και επιλαμβάνεται κάθε θέματος που αφορά εκτέλεση εργασιών σχετικά με την καθαριότητα και με τα χρησιμοποιούμενα μέσα.
Μεριμνά για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων στα σωστά σημεία της πόλης.
Ενημερώνεται για τις καταγγελίες των δημοτών και φροντίζει για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους.

Γραφείο Καθαριότητας Οδικού Δικτύου, Νεκροταφείου και Κοινόχρηστων Χώρων

Το γραφείο αυτό φροντίζει για την καθαριότητα οδών, πλατειών, παιδικών χαρών και γενικά των κοινοχρήστων χώρων της πόλης και τη λήψη κάθε μέτρου που είναι απαραίτητο για την ευπρεπή εμφάνισή τους.
Φροντίζει για την καθαριότητα του Δημοτικού Νεκροταφείου και των γηπέδων και για τον ειδικό ευπρεπισμό της πόλης κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις.

Γραφείο Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Επιμελείται ό,τι αφορά τη σωστή λειτουργία του σταθμού μεταφόρτωσης.
Επιβλέπει την καθαριότητα και τη σωστή φύλαξη του χώρου καθώς και για την τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
Φροντίζει για την άμεση μεταφόρτωση των συλλεγομένων απορριμμάτων και την απομάκρυνσή τους από το χώρο.
Φροντίζει για την καταγραφή και την έκδοση ζυγολογίων των απορριμμάτων που μεταφέρονται στο ΧΥΤΑ.
Τηρεί στατιστικά στοιχεία ως προς τις ποσότητες των εισερχομένων και των εξερχομένων οικιακών απορριμμάτων και ογκωδών υλικών.

copyrights © 2018 Evolution Projects