Σχολικές Επιτροπές

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γλυφάδας» είναι το νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που προέκυψε από τη συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου – Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας (αρ. απ.123/2011)

Αναλυτικότερα:   
H συγχώνευση αφορά τις ακόλουθες Σχολικές Επιτροπές – Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 

Δικαίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης : 
2η Σχολική Επιτροπή
 -13ο Δημοτικό.  
3η Σχολική Επιτροπή -1ο Δημοτικό 
4η Σχολική Επιτροπή -9ο Δημοτικό 
5η Σχολική Επιτροπή -2ο Δημοτικό 
8η Σχολική Επιτροπή -4ο Δημοτικό 
9η Σχολική Επιτροπή -3ο Δημοτικό - 18ο Δημοτικό 
10η Σχολική Επιτροπή - Παπαδάκειο Νηπιαγωγείο 
11η Σχολική Επιτροπή -12ο Νηπιαγωγείο 
12η Σχολική Επιτροπή -5ο Δημοτικό 
13η Σχολική Επιτροπή -10ο  Δημοτικό 
14η Σχολική Επιτροπή -4ο Νηπιαγωγείο 
15η Σχολική Επιτροπή -11ο Νηπιαγωγείο 
16η Σχολική Επιτροπή -5ο Νηπιαγωγείο 
18η Σχολική Επιτροπή -6ο Νηπιαγωγείο 
19η Σχολική Επιτροπή -2ο Νηπιαγωγείο 
20η Σχολική Επιτροπή -14ο Νηπιαγωγείο 
21η Σχολική Επιτροπή -8ο Δημοτικό 
23η Σχολική Επιτροπή -12ο Δημοτικό  
24η Σχολική Επιτροπή -7ο Δημοτικό 
25η Σχολική Επιτροπή -16ο Νηπιαγωγείο 
26η Σχολική Επιτροπή -1ο Νηπιαγωγείο 
27η Σχολική Επιτροπή -6ο Δημοτικό 
28η Σχολική Επιτροπή -7ο Νηπιαγωγείο 
29η Σχολική Επιτροπή -15ο Νηπιαγωγείο 
31η Σχολική Επιτροπή -3ο Νηπιαγωγείο 
34η Σχολική Επιτροπή -9ο Νηπιαγωγείο 
35η Σχολική Επιτροπή -16ο Δημοτικό 
36η Σχολική Επιτροπή -11ο Δημοτικό 
38η Σχολική Επιτροπή -10ο Νηπιαγωγείο 
40η Σχολική Επιτροπή -18ο Νηπιαγωγείο 
41η Σχολική Επιτροπή -13ο Νηπιαγωγείο 
44η Σχολική Επιτροπή -14ο Δημοτικό 
45η Σχολική Επιτροπή -8ο Νηπιαγωγείο 
46η Σχολική Επιτροπή -17ο Νηπιαγωγείο 
47η Σχολική Επιτροπή -19ο Νηπιαγωγείο


Αντικείμενο

 • Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται , για τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλώσιμων υλικών κ.λ.π.
 • Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων καθώς και ο τρόπος λειτουργίας τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αποφάσεις
 • Η αμοιβή καθαριστριών
 • Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους
 • Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων με βιβλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες
 • Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων
  Πόροι του Νομικού Προσώπου - Σχολικής Επιτροπής είναι:
 • Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους
 • Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου 
 • Κάθε είδους προσφορές , δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες
 • Εισπράξεις από το αντίτιμο  των παρεχόμενων πραγμάτων ή υπηρεσιών
 • Πρόσοδοι από την περιουσία του

Μέλη

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
 Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  Δήμου Γλυφάδας   


1.    Ανδρουλάκης Εμμανουήλ με αναπληρωτή του τον κ. Σκλαβενίτη Νικόλαο 
2.    Κισκήρας Παναγιώτης με αναπληρωτή του τον κ. Πισκοτάκη Βασίλειο 
3.    Λιάζος Ιωάννης με αναπληρωτή του τον κ. Πετρόπουλο  Βασίλειο
4.    Μάνου Aγγελική με αναπληρώτριά της τον κ. Λάγιου Μαρία
5.    Γιαννάτος Αλέξιος με αναπληρωτή του τον κ. Σταφυλαράκη Ελευθέριο
6.    Παπαζαχαρίου Ελισάβετ με αναπληρωτή της τον κ. Βεμβέτσο Βασίλειο
7.    Φανουράκη Κατερίνα με αναπληρωτή της τον κ. Παπαναστασίου Αναστάσιο
8.    Δούκας Σπύρος με αναπληρωτή του τον κ. Αγγελιδάκη Ιωάννη
9.    Συρόπουλος Χαράλαμπος με αναπληρώτριά του την κ. Μανιάτη Γεωργία 
10.    Κόκκαλη Ελένη (μειοψηφία) με αναπληρώτριά της την κ. Δεμέναγα Ελένη
11.    Μυνδρινού Αναστασία (μειοψηφία) με αναπληρωτή της τον κ. Λάντζος Ηλίας
12.    Ακτύπη Αναστασία  (μειοψηφία) με αναπληρώτριά της την κ. Καράχου Ελένη
13.    Ψαριώτης Ιωάννης (Δ/ντής 6ου Δημ.Σχ. / εκ των πέντε αρχαιότερων ) με αναπληρωτή του τον κ. Τζιτζιβάκο Ιωάννη (Δ/ντή 5ου Δημ. Σχ./ εκ των πέντε αρχαιότερων )
14.    Γκουβούση Ματίνα (Δ/ντρια 11ου Δημ.Σχ. / εκ των πέντε αρχαιότερων ) με αναπληρωτή  της  τον Τσακιράκη Νικόλαο (Δ/ντής 8ου Δημ. Σχ./ εκ των πέντε αρχαιότερων) 
15.    Ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Γλυφάδας με τον αναπληρωτή του (θα οριστεί από αυτούς) 

Μετά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,  το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα ορισθέντα μέλη ως Πρόεδρο τον κ. Ανδρουλάκη Εμμανουήλ και ως Αντιπρόεδρο τον κ. Συρόπουλο Χαράλαμπο. 

Η παρούσα διοίκηση θα έχει θητεία 2,5 έτη. 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γλυφάδας» είναι το νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που προέκυψε από τη συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας (αρ. απ.124/2011)

H συγχώνευση αφορά τις ακόλουθες Σχολικές Επιτροπές – Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:


1η Σχολική Επιτροπή -1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο 
6η Σχολική Επιτροπή -6ο Γυμνάσιο 
7η Σχολική Επιτροπή -2ο Γυμνάσιο-2ο Λύκειο 
22η Σχολική Επιτροπή -4ο Γυμνάσιο
30η Σχολική Επιτροπή -3ο Γυμνάσιο-3ο Λύκειο 
32η Σχολική Επιτροπή -5ο Γυμνάσιο-5ο Λύκειο 
33η Σχολική Επιτροπή -4ο Λύκειο 
37η Σχολική Επιτροπή -7ο Γυμνάσιο 
42η Σχολική Επιτροπή -8ο Γυμνάσιο 
43η Σχολική Επιτροπή -6ο Λύκειο 
39η Σχολική Επιτροπή – 1ο ΕΠΑΛ – ΙΕΚ 

Αντικείμενο

 • Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται , για τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλώσιμων υλικών κ.λ.π.
 • Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων καθώς και ο τρόπος λειτουργίας τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αποφάσεις
 • Η αμοιβή καθαριστριών
 • Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους
 • Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων με βιβλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες
 • Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων
  Πόροι του Νομικού Προσώπου - Σχολικής Επιτροπής είναι:
 • Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους
 • Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου 
 • Κάθε είδους προσφορές , δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες
 • Εισπράξεις από το αντίτιμο  των παρεχόμενων πραγμάτων ή υπηρεσιών
 • Πρόσοδοι από την περιουσία του

Μέλη 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Τακτικά μέλη
1.    Παπάζογλου Νικόλαος με αναπληρωτή του τον κ. Μαρσέλο Πέτρο
2.    Παπαδόπουλος Σίμος με αναπληρώτριά του την κ. Κωνσταντίνου Αθηνά
3.    Κοροσίδου Ερμιόνη με αναπληρώτριά της  την κ. Κοσμαδάκη Άρτεμις
4.    Γεωργοπούλου Μαρία με αναπληρώτριά της την κ. Χρυσού Ευφροσύνη 
5.    Καραβουσάλη Μαρία με αναπληρώτριά της την κ. Λαζαράκη – Τσαγκαρίδου Πελαγία 
6.    Μαρή Ιωάννα με αναπληρώτριά της την κ. Ντόσκα Παναγιώτα 
7.    Μπεϊνη Άννα με αναπληρώτριά της την κ. Νεωχορίτου – Δεναξά Ευαγγελία 
8.    Γκόγκας Κων/νος με αναπληρώτριά του την κ. Παπαδημητρίου Άρτεμις 
9.    Μαρκάκης Μιχαήλ (Δ/ντής 4ου Λυκείου , εκ των πέντε αρχαιότερων ) με αναπληρωτή του τον κ. Βαρελά Αριστοτέλη (Δ/ντής 1ου Λυκείου, εκ των πέντε αρχαιότερων )
10.    Παπαγεωργίου Δέσποινα (Δ/ντρια 4ου Γυμνασίου/ εκ των πέντε αρχαιότερων ) με αναπληρωτή της τον κ. Ζαβιτσάνο Γεώργιο (Δ/ντής 5ου Λυκείου / εκ των πέντε αρχαιότερων)
11.    Ζαμπετονίδου Καλλιόπη (μειοψηφία) με αναπληρωτή της τον κ. Θεανόπουλο Σοφοκλή
12.    Γεωργίου Χριστόφορος (μειοψηφία) με αναπληρώτριά του την κ. Βαρκοπούλου Κων/να
13.    Καπλάνης Γεώργιος (μειοψηφία) με αναπληρωτή του τον κ. Μαγκαφώση Νικόλαο 
14.    Ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων με τον αναπληρωτή του (θα οριστεί από αυτούς)
15.    Ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων με τον αναπληρωτή του (θα οριστεί από αυτούς) 

Μετά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,  το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα ορισθέντα μέλη ως Πρόεδρο τον κ. Παπάζογλου Νικόλαο και ως Αντιπρόεδρο την κ. Κοροσίδου Ερμιόνη . 
Η παρούσα διοίκηση θα έχει θητεία 2,5 έτη

copyrights © 2018 Evolution Projects