28η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής - 1.8.2018

Γλυφάδα, 27.7.2018
Αρ. Πρωτ. 21892
Αριθμός Πρόσκλησης : 28

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15,την 1η Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.00΄μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση σχολείων» και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
2. Λήψη απόφασης επί του από 31.7.2018 πρακτικού διενέργειας της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας με τίτλο: «Μίσθωση ακινήτου προς στέγαση ΚΕΠ».
3. Λήψη απόφασης επί του από 31.7.2018 πρακτικού διενέργειας της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας με τίτλο: «Μίσθωση ακινήτου προς στέγαση ΚΑΠΗ».
4. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της 90/2018 μελέτης για τη διενέργεια διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου»:
Α) Δήμος Γλυφάδας-Προϋπολογισμός για δύο (2) έτη: 223.239,72€ (ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ 13%+24%)
Με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) έτος ποσού: 111.619,86€ (ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ 13%+24%)
Συνολικός Προϋπολογισμός Δήμου: 334.859,58€ (ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ 13%+24%)
Β) ΚΑΠΠΑ- Προϋπολογισμός για δύο (2) έτη: 417.521,07€ (ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ 13%+24%)
Με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) έτος ποσού: 208.760,53€ (ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ 13%+24%)
Συνολικός Προϋπολογισμός ΚΑΠΠΑ: 626.281,60€(ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ 13%+24%)
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη Δήμου Γλυφάδας και ΚΑΠΠΑ για δύο (2) έτη με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) έτους ποσού: 830.878,47€ (ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ 13%+24%).
5. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην υπηρεσία/εργασία με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης παιδικών χαρών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.640,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).
6. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην υπηρεσία/εργασία με τίτλο «Ειδικός εξωτερικός καθαρισμός κάδων απορριμμάτων», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 46.976,16€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).
7. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το 2018, για τη διενέργεια διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» προϋπολογισθείσας δαπάνης 388.658,16 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%) και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης.
8. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, και τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μαρμάρινων στοιχείων Νέου Κοιμητηρίου».
9. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λεωφορείων».
10. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο Β. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΩΝ ΖΩΩΝ» Γ1. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ» Γ2. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ».
11. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ισόποσης πίστωσης ποσού 4.070,96€ που αφορά νόμιμους τόκους και δικαστικά έξοδα, πλην του ήδη ψηφισθέντος κεφαλαίου, για την καταβολή του στην ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.» σε εκτέλεση της με αριθμό 388/2018 ανέκκλητης απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία).
12. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού 3.349,24 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά αμοιβή του δικηγόρου κ. Νικολάου Πινάτση, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.
13. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση.
14. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αρ. 5064/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.


Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects