38η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (31.10.18)

Γλυφάδα, 26.10.2018
Αρ. Πρωτ. 30313  
Αριθμός Πρόσκλησης : 38


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Πληροφορίες: Παναγιώτα Κυριακίδου                                                                       
ΤΗΛ. : 213 2025231

ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 Αγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 31η Οκτωβρίου 2018,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 3.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»

2.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης παιδικών χαρών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων»

3.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου»

4.    Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς του Ιερού Ναού εντός του υπό ανέγερση νέου Κοιμητηρίου Γλυφάδας. 

5.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

6.    Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση

7.    Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση                                                          Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

37η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (24.10.18)

Γλυφάδα, 19.10.2018
Αρ. Πρωτ. 29401
Αριθμός Πρόσκλησης : 37


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Πληροφορίες: Παναγιώτα Κυριακίδου                                                                       
ΤΗΛ. : 213 2025231

ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής ΕπιτροπήςΑγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 24η Οκτωβρίου 2018,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 3.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης παιδικών χαρών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων»

2.    Λήψη απόφασης επί του από 19/10/2018 Πρακτικού Διενέργειας της φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας με τίτλο: «Εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης επί της νησίδας της Γρηγορίου Λαμπράκη που περικλείεται από τις οδούς Α. Μεταξά & Κύπρου και της νησίδας της Γρηγορίου Λαμπράκη που περικλείεται από τις οδούς Κύπρου & μέχρι το ύψος περίπου της οδού Φιλικής Εταιρείας για την διενέργεια Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων»

3.    Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

4.    Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς του Ιερού Ναού εντός του υπό ανέγερση νέου Κοιμητηρίου Γλυφάδας. 

5.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα 

6.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα 


                                                          Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος
                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

36η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (17.10.18)

Γλυφάδα, 12.10.2018
Αρ. Πρωτ. 28681   
Αριθμός Πρόσκλησης : 36ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Πληροφορίες: Παναγιώτα Κυριακίδου                                                                       
ΤΗΛ. : 213 2025231


ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής


Αγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 17η Οκτωβρίου 2018,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 3.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:1.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ»

2.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

3.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου της Β ομάδας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Γραφικής Ύλης, Μικροαντικειμένων Γραφείου και Λοιπών Ειδών Αρχειοθέτησης Εγγράφων»

4.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, και τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ THAUMETOPOEA PITYOCAMPA (ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗ)»

5.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης παιδικών χαρών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων»

6.    Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων των Κοιμητηρίων του Δήμου Γλυφάδας, μετά τη με αρ.πρωτ. 77199/26196/1.10.2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

7.    Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς του Ιερού Ναού εντός του υπό ανέγερση νέου Κοιμητηρίου Γλυφάδας. 


8.    Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής,  προς εξόφληση της  
δαπάνης που αφορά τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων επί υπαρχόντων 
στύλων

9.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά

10.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη

11.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα                                                           Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

35η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (10.10.18)

Γλυφάδα, 5.10.2018
Αρ. Πρωτ. 27979
Αριθμός Πρόσκλησης : 35

ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής ΕπιτροπήςΑγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,την 10η Οκτωβρίου 2018,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 3.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :


1.    Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018

2.    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018 

3.    Αναμόρφωση Ο.Π.Δ. Δήμου Γλυφάδας και Κ.Α.Π.ΠΑ. έτους 2018 (με βάση το νέο σύστημα στοχοθεσίας και έλεγχος των οικονομικών στόχων μέσω αυτού)

4.    Εισηγητική έκθεση Γ’ τριμήνου του έτους 2018 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού

5.    Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων από ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές περιπτέρων εκτός του κυρίως περιπτέρου τους, προς τοποθέτηση αποκλειστικά και μόνο ψυγείων, παγωτών και αναψυκτικών και γενικά μηχανημάτων πώλησης αναψυκτικών, καθώς και εφημερίδων, περιοδικών για το έτος 2019

6.    Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή των συντελεστών τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και γενικά κοινόχρηστων χώρων, για το έτος 2019

7.    Καθορισμός του συντελεστή του φόρου στους ηλεκτροδοτούμενους χώρους για το έτος 2019

8.    Καθορισμός του ύψους των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας – φωτισμού για το έτος 2019

9.    Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς του Ιερού Ναού εντός του υπό ανέγερση νέου Κοιμητηρίου Γλυφάδας. 


10.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ»

11.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού εξέτασης ένστασης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Γραφικής Ύλης, Μικροαντικειμένων Γραφείου και Λοιπών Ειδών Αρχειοθέτησης Εγγράφων»

12.    Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής προς εξόφληση δαπάνης που αφορά ταχυδρομικά τέλη

13.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση

14.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αριστείδη Καραμπασιάδη                                                       Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

34η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (4.10.18)

Γλυφάδα, 28.9.2018
Αρ. Πρωτ. 27170
Αριθμός Πρόσκλησης : 34


ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 


Αγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,την 4η Οκτωβρίου 2018,  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 3.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :


1.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου».

2.    Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 73.990,80€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

3.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Ειδικός εξωτερικός καθαρισμός κάδων απορριμμάτων».

4.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ».

5.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, και τεχνικών προσφορών της Ομάδας Α. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».

6.    Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 9118/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

7.    Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 9117/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

8.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Πινάτση Νικόλαο.

9.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Γεωργούλα Απόστολο.

10.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Γεωργούλα Απόστολο.
                                                       Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

33η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (30.9.18)

Γλυφάδα, 26.9.2018
Αρ. Πρωτ. 26910
Αριθμός Πρόσκλησης : 33

ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,την 30η Σεπτεμβρίου 2018,  ημέρα Κυριακή  και ώρα 11.15 π.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :


1.    Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018

2.    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018 
                                                    Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

32η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (26.9.18)

Γλυφάδα, 21.9.2018
Αρ. Πρωτ. 26403
Αριθμός Πρόσκλησης : 32

ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής


Αγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,την 26η Σεπτεμβρίου 2018,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 3.00΄μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :


1.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Β. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΩΝ ΖΩΩΝ» Γ1. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ» Γ2. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ»»

2.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Α. Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων Β. Προμήθεια ειδικών σακουλών ανακύκλωσης Γ. Προμήθεια σακουλών»

3.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μαρμάρινων στοιχείων Νέου Κοιμητηρίου»

4.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

5.    Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποκαταστάσεις και κατασκευής πεζοδρομίων» και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου

6.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου»

7.    Καθορισμός  όρων διακήρυξης εκμίσθωσης του δικαιώματος χρήσης επί της νησίδας της Γρ. Λαμπράκη που περικλείεται από τις οδούς Α. Μεταξά & Κύπρου και της νησίδας της Γρ. Λαμπράκη που περικλείεται από τις οδούς Κύπρου & μέχρι το ύψος περίπου της οδού Φιλ. Εταιρείας, για τη διενέργεια χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

8.    Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της Α2969/2018 απόφασης του Πολυμελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών

9.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο

10.   Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο

11.   Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Παπά

12.   Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση

13.   Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αριστείδη Καραμπασιάδη


                     
             
                                                       Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος
                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

31η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (19.9.18)

Γλυφάδα, 14.9.2018
Αρ. Πρωτ. 25715
Αριθμός Πρόσκλησης : 31

ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής ΕπιτροπήςΑγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,την 19η Σεπτεμβρίου 2018,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 3.00΄μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

2.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Ειδικός εξωτερικός καθαρισμός κάδων απορριμμάτων»

3.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

4.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Γραφικής Ύλης, Μικροαντικειμένων Γραφείου και Λοιπών Ειδών Αρχειοθέτησης Εγγράφων»

5.    Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων (έκδοση εξάμηνης κάρτας απεριορίστων διαδρομών) μιας (1) υπαλλήλου στο Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.

6.    Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της 6740/18 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

7.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2342/2018 Απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα 

8.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2343/2018 Απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα 

9.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Iωάννη Παπά 

10.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση 

11.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση 

12.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αριστείδη Καραμπασιάδη 

                       
             
                                                       Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

30η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (12.9.18)

Γλυφάδα, 7.9.2018
Αρ. Πρωτ. 25120
Αριθμός Πρόσκλησης : 30

ΠΡΟΣ:Τα  Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής


Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,την 12η Σεπτεμβρίου 2018,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 3.00΄μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λεωφορείων»

2.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

3.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Α. Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων Β. Προμήθεια ειδικών σακουλών ανακύκλωσης Γ. Προμήθεια σακουλών»

4.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, και τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

5.    Καθορισμός  όρων διακήρυξης εκμίσθωσης του δικαιώματος χρήσης επί της νησίδας της Γρ. Λαμπράκη που περικλείεται από τις οδούς Α. Μεταξά & Κύπρου και της νησίδας της Γρ. Λαμπράκη που περικλείεται από τις οδούς Κύπρου & μέχρι το ύψος περίπου της οδού Φιλ. Εταιρείας, για τη διενέργεια χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

6.    Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής,  προς εξόφληση της δαπάνης που αφορά νέα  παροχή ισχύος 8 kVa με αριθμό 14451720 για την σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του/της ακινήτου/εγκατάστασης στη διεύθυνση Σ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ & ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ   

7.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού της  διαχείρισης  των ληφθέντων χρημάτων για την έκδοση κάρτας απεριορίστων διαδρομών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες μετακίνησης για υπηρεσιακούς λόγους ενός (1) υπαλλήλου (κλητήρα) του Δήμου

8.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Τζάνο 

9.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Τζάνο

10.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Τζάνο

11.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Τζάνο

12.     Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο

13.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

14.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα                       
                                    
                                                       Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

29η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (5.9.18)

Γλυφάδα, 31.8.2018
Αρ. Πρωτ. 24480
Αριθμός Πρόσκλησης : 29

 

ΠΡΟΣ:Τα  Μέλη της Οικονομικής ΕπιτροπήςΑγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15,την 5η Σεπτεμβρίου 2018,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 3.00΄μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1.    Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019.

2.    Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση σχολείων» και ανάδειξης οριστικού αναδόχου. 

3.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ».

4.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο α) «Προμήθεια Πλαστικών οριοδεικτών  (κολωνάκια σήμανσης)» β) «Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και αριθμοθεσίας» και γ) «Προμήθεια Πινακίδων και Στύλων Σήμανσης».

5.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού εξέτασης των ενστάσεων για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Α. Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων Β. Προμήθεια ειδικών σακουλών ανακύκλωσης Γ. Προμήθεια σακουλών».

6.    Έγκριση μέρους της δαπάνης από την 374/2018 ΑΑΥΣ ποσού 3.682,80€ (συμ/νου ΦΠΑ (24%), για εκτέλεση μέρους της προμήθειας του άρθρου 1 της ομάδας Α. «Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων», έκτακτης διαδικασίας για την προμήθεια 1.500kg πλαστικών σακουλών απορριμμάτων μεγέθους (1,10*0,80) πάχους 40mm, από τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο ««Α. Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων Β. Προμήθεια ειδικών σακουλών ανακύκλωσης Γ. Προμήθεια σακουλών».

7.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 10 ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ (CONTAINERS) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 30 ΚΥΒ.».

8.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μαρμάρινων στοιχείων Νέου Κοιμητηρίου».

9.    Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην υπηρεσία/εργασία με τίτλο «Τοποθέτηση και αποξήλωση εορταστικού διάκοσμου», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

10.    Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στην υπηρεσία/εργασία με τίτλο «Καταπολέμηση Πιτυοκάμπης», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 249.975,20 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

11.    «Λήψη απόφασης περί της συνέχισης ή μή της διαγωνιστικής διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Α. Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων Β. Προμήθεια ειδικών σακουλών ανακύκλωσης Γ. Προμήθεια σακουλών» σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 24357/30-08-2018 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας».

12.    Κατάρτιση όρων διακήρυξης περισυλλογής ελαιολιπαντικών αποβλήτων πλοίων σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2000/59.

13.    Υποβολή Λογαριασμού Διαχείρισης Δήμου οικ. έτους 2015 προς σύνταξη σχετικής έκθεσης για τον έλεγχο του Απολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015.

14.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού 3.349,24 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά αμοιβή του δικηγόρου κ. Νικολάου Πινάτση, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου. 

15.    Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της Α1028/18 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς.

16.    Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της Α1029/18 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς.

17.    Έγκριση της υπ΄αρ. 2159/2018 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο.

18.    Έγκριση της υπ΄αρ. 2160/2018 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο.

19.    Ανάθεση υπόθεσης στο  δικηγόρο Αθηνών Iωάννη Παπά. 

20.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών  Iωάννη Παπά.

21.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Iωάννη Παπά.

22.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Iωάννη Παπά.

23.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Iωάννη Παπά.

24.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Iωάννη Παπά.

25.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία – Αναστασία Δίβαρη.

26.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία – Αναστασία Δίβαρη.

27.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία – Αναστασία Δίβαρη.

28.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία – Αναστασία Δίβαρη.

29.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία – Αναστασία Δίβαρη.

30.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη.

31.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη.

32.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη.

33.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη.

34.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση.

35.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση.


                                         
                                                       Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

28η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής - 1.8.2018

Γλυφάδα, 27.7.2018
Αρ. Πρωτ. 21892
Αριθμός Πρόσκλησης : 28

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15,την 1η Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.00΄μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση σχολείων» και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
2. Λήψη απόφασης επί του από 31.7.2018 πρακτικού διενέργειας της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας με τίτλο: «Μίσθωση ακινήτου προς στέγαση ΚΕΠ».
3. Λήψη απόφασης επί του από 31.7.2018 πρακτικού διενέργειας της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας με τίτλο: «Μίσθωση ακινήτου προς στέγαση ΚΑΠΗ».
4. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της 90/2018 μελέτης για τη διενέργεια διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου»:
Α) Δήμος Γλυφάδας-Προϋπολογισμός για δύο (2) έτη: 223.239,72€ (ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ 13%+24%)
Με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) έτος ποσού: 111.619,86€ (ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ 13%+24%)
Συνολικός Προϋπολογισμός Δήμου: 334.859,58€ (ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ 13%+24%)
Β) ΚΑΠΠΑ- Προϋπολογισμός για δύο (2) έτη: 417.521,07€ (ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ 13%+24%)
Με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) έτος ποσού: 208.760,53€ (ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ 13%+24%)
Συνολικός Προϋπολογισμός ΚΑΠΠΑ: 626.281,60€(ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ 13%+24%)
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη Δήμου Γλυφάδας και ΚΑΠΠΑ για δύο (2) έτη με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) έτους ποσού: 830.878,47€ (ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ 13%+24%).
5. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην υπηρεσία/εργασία με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης παιδικών χαρών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.640,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).
6. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην υπηρεσία/εργασία με τίτλο «Ειδικός εξωτερικός καθαρισμός κάδων απορριμμάτων», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 46.976,16€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).
7. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το 2018, για τη διενέργεια διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» προϋπολογισθείσας δαπάνης 388.658,16 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%) και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης.
8. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, και τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μαρμάρινων στοιχείων Νέου Κοιμητηρίου».
9. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λεωφορείων».
10. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο Β. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΩΝ ΖΩΩΝ» Γ1. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ» Γ2. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ».
11. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ισόποσης πίστωσης ποσού 4.070,96€ που αφορά νόμιμους τόκους και δικαστικά έξοδα, πλην του ήδη ψηφισθέντος κεφαλαίου, για την καταβολή του στην ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.» σε εκτέλεση της με αριθμό 388/2018 ανέκκλητης απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία).
12. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού 3.349,24 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά αμοιβή του δικηγόρου κ. Νικολάου Πινάτση, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.
13. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση.
14. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αρ. 5064/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.


Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

27η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής - 18.7.2018

Γλυφάδα, 13.7.2018
Αρ. Πρωτ.: 20505
Αριθμός Πρόσκλησης: 27

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15,την 18η Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.00΄μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης συμπλήρωσης των με αρ. 15, 112, 191, 337, 403/2018 , 458/2018 και 499/2018 Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής
2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης παιδικών χαρών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.797,52€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).
3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Έλεγχος και αποκατάσταση επικίνδυνα φθαρμένων επιχρισμάτων σε σχολικά κτίρια του Δήμου» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.800,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).
4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Εργασίες εξομάλυνσης φθαρμένων επιφανειών περιβάλλοντος χώρου σχολικών κτιρίων κατεπείγουσας φύσεως» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.800,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).
5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Εργασίες ενίσχυσης συνοχής κυβόλιθων σε λιθόστρωτες οδούς» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.800,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).
6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την «Συνδρομή στο Πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.290,00€ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ).
7. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Α. Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων Β. Προμήθεια ειδικών σακουλών ανακύκλωσης Γ. Προμήθεια σακουλών»
8. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο α) «Προμήθεια Πλαστικών οριοδεικτών (κολωνάκια σήμανσης)» β) «Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και αριθμοθεσίας» και γ) «Προμήθεια Πινακίδων και Στύλων Σήμανσης»
9. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 10 ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ (CONTAINERS) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 30 ΚΥΒ.»
10. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ΄αρ. 526/2018 απόφασης της Ο.Ε. και την εκ νέου έγκριση δαπάνης προς Λογιστική τακτοποίηση ποσού 260.728,14€ που αποδόθηκε από την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. με χρέωση τηρούμενου σ΄αυτή τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Γλυφάδας, δυνάμει του από 13.10.2017 Κατασχετηρίου εις χείρας της ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε ως τρίτης, για την ικανοποίηση απαίτησης του Κυριάκου Αβραμίδη του Δημητρίου απορρέουσα από την 1745/16 τελεσίδικη αναγνωριστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.
11. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 369,52 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Ιωάννη Παπά για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.
12. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 2.315,08 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Γεώργιου Χρυσανθόπουλου για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

26η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (11.7.18)

Γλυφάδα, 6.7.2018
Αρ. Πρωτ.: 19702
Αριθμός Πρόσκλησης : 26

 

ΠΡΟΣ:Τα  Μέλη της Οικονομικής 
          Επιτροπής

 

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15,την 11η Ιουλίου 2018,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 3.00΄μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :


1.    Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018.

2.    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  του Δήμου οικ. έτους 2018.

3.    Εισηγητική έκθεση 1ου εξαμήνου του έτους 2018 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

4.    Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων των Κοιμητηρίων του Δήμου Γλυφάδας.

5.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Παροχή γενικών ιατρικών και ειδικών εξετάσεων δικαιούμενου προσωπικού»

6.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, και τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο Α. «Προμήθεια διαφόρων κάδων απορριμμάτων» Β. «Προμήθεια ειδικών επιδαπέδιων δοχείων περισυλλογής περιττωμάτων ζώων» Γ1. «Προμήθεια ειδικών επιδαπέδιων κάδων ανακύκλωσης συσκευασίων» Γ2. «Προμήθεια ειδικών επιδαπέδιων κάδων ανακύκλωσης συσκευασιών»

7.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια επίπλων και σκευών» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.500,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

8.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση αναλογικών και  ψηφιακών ταχογράφων» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.999,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).


9.    Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ΄αρ. 526/2018 απόφασης της Ο.Ε. και την εκ νέου έγκριση δαπάνης  προς Λογιστική τακτοποίηση ποσού 260.728,14€  που αποδόθηκε από την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.   με χρέωση τηρούμενου σ΄αυτή τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Γλυφάδας, δυνάμει του από 13.10.2017 Κατασχετηρίου εις χείρας της ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε  ως τρίτης, για την ικανοποίηση απαίτησης του Κυριάκου Αβραμίδη του Δημητρίου απορρέουσα από την 1745/16 τελεσίδικη αναγνωριστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου  Αθηνών.

10.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού της διαχείρισης των ληφθέντων χρημάτων προς εξόφληση της δαπάνης που αφορά επαύξηση ισχύος από 25kVA της παροχής με αριθμό ΔΠ. 14450025-01 στη διεύθυνση ΤΕΡΜΑ Μ.ΑΣΙΑΣ (ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ)

11.    Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση που αφορά πρόταση εξώδικου συμβιβασμού του κ. ΑΤΙΕ ΑΜΠΝΤΑΛΛΑ σε απαίτησή του περί αποζημίωσης των υλικών ζημιών σχήματός του από χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος επί των οδών Κέας, Αρχιπελάγους και Δ. Γούναρη στο Δήμο Γλυφάδας και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ως αποζημίωση του αιτούντος, ποσού 75,39 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, συνεπεία του ανωτέρω εξώδικου συμβιβασμού

12.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 894,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Φώτιου Τζάνου για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου

13.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 4.945,74 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Απόστολου Γεωργούλα για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου

14.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 4.642,56 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Νικόλαου Πινάτση για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου

15.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Άγγελο Τσάση

16.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Άγγελο Τσάση

17.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Άγγελο Τσάση

18.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Άγγελο Τσάση

19.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Άγγελο Τσάση

20.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστάσιο Θωμαΐδη
                                                        Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

25η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (3.7.18)

Γλυφάδα, 29.6.2018
Αρ. Πρωτ.: 18925
Αριθμός Πρόσκλησης : 25

ΠΡΟΣ:Τα  Μέλη της Οικονομικής 
          Επιτροπής

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 3η Ιουλίου 2018,  ημέρα Τρίτη  και ώρα 3.30΄μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:


1.    Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018.

2.    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  του Δήμου οικ. έτους 2018.

3.    Εισηγητική έκθεση 1ου εξαμήνου του έτους 2018 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

4.    Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων των Κοιμητηρίων του Δήμου Γλυφάδας.

5.    Λήψη απόφασης για έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου «Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων», συνολικής δαπάνης 4.435.483,87 € (πλέον ΦΠΑ).

6.    Έγκριση των όρων για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης που αφορά στην προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.385,12€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

7.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Συντήρηση ψυκτών» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.860,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

8.    Λήψη απόφασης  για  έγκριση δαπάνης  προς Λογιστική τακτοποίηση ποσού 260.728,14€  που αποδόθηκε από την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIES Α.Ε.   με χρέωση τηρούμενου σ΄αυτή τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Γλυφάδας, δυνάμει του από 13.10.2017 Κατασχετηρίου εις χείρας της ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIES Α.Ε   ως τρίτης, για την ικανοποίηση απαίτησης του Κυριάκου Αβραμίδη του Δημητρίου απορρέουσα από την 1745/16 τελεσίδικη αναγνωριστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου  Αθηνών.

9.    Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.100,00 € που αφορά την αποζημίωση  χρήσης για το ακίνητο επί της οδού Γεννηματά 62 και Πλαπούτα που στεγάζεται το Α΄ Κ.Ε.Π., για το χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, δηλ. από 1/5/2018 έως 30/6/2018.

10.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.004,40 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Δημήτριου Αβαρκιώτη για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου.

11.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αναστάσιο Θωμαΐδη.

12.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αναστάσιο Θωμαΐδη.

13.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αναστάσιο Θωμαΐδη.

14.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη.

15.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη
                                                        Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

24η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (27.6.18)

Γλυφάδα, 22.6.2018
Αρ. Πρωτ.: 18114
Αριθμός Πρόσκλησης : 24

 

ΠΡΟΣ:Τα  Μέλη της Οικονομικής 
          Επιτροπής

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 27η Ιουνίου 2018,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 3.00΄μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :


1.    Λήψη απόφασης επί του από 18/06/2018 Πρακτικού Διενέργειας της φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας με τίτλο: «Εκμίσθωση (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης) του Δημοτικού Καταστήματος της Πλατείας Ν. Ευρυάλης για λειτουργία Αναψυκτηρίου-Περιπτέρου»

2.    Σύνταξη σχεδίου Κανονισμού Καθαριότητας  Δήμου Γλυφάδας (ως προς τον καθορισμό  επιβολής προστίμων) 

3.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Παροχή Ναυαγοσωστικών υπηρεσιών στις παραλίες του Δήμου»

4.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Αναβάθμιση Λογισμικού Προγράμματος ERGA-Μελετητικό» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.295,80€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

5.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Απομαγνητοφώνηση - Ηλεκτρονική επεξεργασία, αναπαραγωγή, βιβλιοδεσία και δημιουργία CD,  των πρακτικών συνεδριάσεων οργάνων διοίκησης για τα έτη 2018 και 2019 καθώς και παρελθόντων ετών» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.785,74€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

6.    Λήψη απόφασης για έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου «Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων», συνολικής δαπάνης 4.435.483,87 € (πλέον ΦΠΑ).

7.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 3.787,18 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του  δικηγόρου κ. Κων/νου Λακαφώση για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου.

8.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.071,36 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του  δικηγόρου κ. Ιωάννη Παπά για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου.

9.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.500,40 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του  δικηγόρου κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλου για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου.

10.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά. 

11.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά. 
                                                        Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

23η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (20.6.18)

Γλυφάδα, 15.6.2018
Αρ. Πρωτ.: 17488
Αριθμός Πρόσκλησης : 23

 

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 20η Ιουνίου 2018,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 3.30μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :


1.    Λήψη απόφασης για αποδέσμευση ποσών και ανάκληση Αναλήψεων Υποχρέωσης που εγκρίθηκαν με προγενέστερες αποφάσεις της Oικονομικής Επιτροπής.

2.    Λήψη απόφασης συμπλήρωσης των με αρ. 15/2018, 112/2018, 191/2018, 337/2018, 403/2018 και 458/2018 Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής.

3.    Λήψη απόφασης για έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», συνολικής δαπάνης 4.435.483,87 € (πλέον ΦΠΑ).

4.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 23.987,80 (συμ/νου ΦΠΑ 24%)».

5.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες Ανακύκλωσης υπολειμμάτων οικοδομικών εργασιών και ειδών υγιεινής».

6.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

7.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.721,40 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων της  δικηγόρου κ. Μαρίας – Αναστασίας Δίβαρη για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου.

8.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 2.900,98 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του  δικηγόρου κ. Αριστείδη Ν. Καραμπασιάδη για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου.

9.    Έγκριση της υπ' αριθμ. 1389/2018 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

10.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Νικόλαο Πινάτση.

11.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Νικόλαο Πινάτση.

12.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία – Αναστασία Δίβαρη.

13.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.

14.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.                                                       Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

22η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (13.6.18)

Γλυφάδα, 8.6.2018
Αρ. Πρωτ.: 16817
Αριθμός Πρόσκλησης : 22

ΠΡΟΣ:Τα  Μέλη της Οικονομικής 
          Επιτροπής

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,την 13η Ιουνίου  2018,  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 3.00΄μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1.    α) Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 185/2018 Αποφ. Ο.Ε. που αφορά τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : α) « Προμήθεια Πλαστικών οριοδεικτών  (κολωνάκια σήμανσης) » β) « Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και αριθμοθεσίας » και γ) « Προμήθεια Πινακίδων και Στύλων Σήμανσης », συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 54.777,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%), ως προς τους οικονομικούς και τεχνικούς όρους της υπ’ αριθμ. 30/2018 μελέτης και έγκριση των νέων όρων της διακήρυξης και  β) Ανατροπή ποσών της υπ’αριθμ.281/2018 ΑΑΥΣ:- για τον Κ.Α. 30.6699.0017 ποσό 93,00€, - για τον Κ.Α. 30.6699.0016 ποσό 18,60€ και - για τον Κ.Α. 30.6699.0015 ποσό 74,40€ 

2.    Έγκριση των όρων για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση)  ανάλογης πίστωσης για το 2018 που αφορά στην υπηρεσία/εργασία με τίτλο «Δαπάνες ανακατασκευής 10 παροπλισμένων κιβωτίων (containers) χωρητικότητας 30 κυβικών», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

3.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πολιτών»

4.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Εξωραϊσμός ακτών Δήμου Γλυφάδας»

5.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες Ανακύκλωσης υπολειμμάτων οικοδομικών εργασιών και ειδών υγιεινής»

6.    Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης μετ’ ανταλλάγματος των χώρων του Διασχολικού Κέντρου Γλυφάδας για τις ώρες εκτός σχολικού ωραρίου και τα Σαββατοκύριακα. 
7.    Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση που αφορά πρόταση εξώδικου συμβιβασμού της κ. Ελένης Λορέντζου σε απαίτησή της περί αποζημίωσης των υλικών ζημιών οχήματός της. 

8.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.108,56 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

9.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 554,28 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Ιωάννη Παπά για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

10.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 894,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Άγγελου Τσάση για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

11.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

12.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Παπά

13.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Παπά

14.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη

15.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη 

16.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1307/2018 απόφασης Δημάρχου που αφορά την  ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοχάρη Γυφτάκη                                                       Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

21η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (6.6.18)

Γλυφάδα, 1.6.2018
Αρ. Πρωτ.: 15987
Αριθμός Πρόσκλησης : 21

ΠΡΟΣ:Τα  Μέλη της Οικονομικής 
          Επιτροπής

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 6η Ιουνίου  2018,  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 3.00μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:


1.    Λήψη απόφασης συμπλήρωσης των με αρ. 15, 112, 191 , 337 και 403/2018 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής.

2.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Απόσμηση  φρεατίων» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.800,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

3.    Έγκριση των όρων για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση)  ανάλογης πίστωσης που αφορά στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Γραφικής Ύλης, Μικροαντικειμένων  Γραφείου  &  Λοιπών  Ειδών Αρχειοθέτησης Εγγράφων  & Ξηρογραφικού  Χαρτιού», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

4.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Απομαγνητοφώνηση - Ηλεκτρονική επεξεργασία, αναπαραγωγή, βιβλιοδεσία και δημιουργία CD,  των πρακτικών συνεδριάσεων οργάνων διοίκησης για τα έτη 2018 και 2019 καθώς και παρελθόντων ετών»

5.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Εξωραϊσμός ακτών Δήμου Γλυφάδας»

6.    Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης μετ’ ανταλλάγματος των χώρων του Διασχολικού Κέντρου Γλυφάδας για τις ώρες εκτός σχολικού ωραρίου και τα Σαββατοκύριακα. 

7.    Λήψη απόφασης  για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων (έκδοση ετήσιας κάρτας απεριορίστων διαδρομών) ενός (1) κλητήρα

8.    Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 39.838,09 € για την πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που επιβλήθηκε στο Δήμο μας από το ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΤΠΥ)

9.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.120,86 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων της δικηγόρου κ. Μαρίας – Αναστασίας Δίβαρη για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

10.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοχάρη Γυφτάκη

11.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοχάρη Γυφτάκη

12.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοχάρη Γυφτάκη

13.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοχάρη Γυφτάκη

14.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστάσιο Θωμαΐδη

15.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστάσιο Θωμαΐδη

16.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστάσιο Θωμαΐδη

17.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστάσιο Θωμαΐδη

18.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

19.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

20.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση


Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

20η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (31.5.18)

Γλυφάδα, 25.5.2018
Αρ. Πρωτ.: 15440
Αριθμός Πρόσκλησης : 20

 

ΠΡΟΣ:Τα  Μέλη της Οικονομικής 
          Επιτροπής

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 31η Μαΐου  2018,  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 3.00΄μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :


1.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Απομαγνητοφώνηση - Ηλεκτρονική επεξεργασία, αναπαραγωγή, βιβλιοδεσία και δημιουργία CD,  των πρακτικών συνεδριάσεων οργάνων διοίκησης για τα έτη 2018 και 2019 καθώς και παρελθόντων ετών»

2.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Παροχή γενικών ιατρικών και ειδικών εξετάσεων δικαιουμένου προσωπικού»

3.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»

4.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος  2018 που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια βουρτσών αναρροφητικών σαρώθρων» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.998,12€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

5.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης & τεχν. υποστ.εξοπλ. (HW&SW) πληροφ. υποδομής  μηχ/κου κέντρου του Δήμου (λογ/κά, servers,δικτ. εξοπλ., περ/κα,backup κ.λ.π)» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.800,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

6.    Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το 2018, για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μαρμάρινων στοιχείων Νέου Κοιμητηρίου» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 200.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%).

7.    Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου: «Συντηρήσεις σχολείων» ενδ. προϋπολογισμού 2.822.580,65 € (πλέον ΦΠΑ) και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018. 

8.    Τροποποίηση  της με αρ. 314/2018 πράξης της  Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «Λήψη απόφασης για αποζημίωση χρήσης για το ακίνητο επί της οδού Ανατ.Ρωμυλίας 105, που στεγάζεται το 7ο Γυμνάσιο Γλυφάδας»

9.    Τροποποίηση  της με αρ. 315/2018 πράξης της  Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «Λήψη απόφασης για αποζημίωση χρήσης για το ακίνητο επί της οδού Ανατ.Ρωμυλίας 33, που στεγάζεται το 1ο Νηπιαγωγείο Γλυφάδας»

10.    Τροποποίηση  της με αρ. 316/2018 πράξης της  Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «Λήψη απόφασης για αποζημίωση χρήσης για το ακίνητο επί της οδού Δαρδανελλίων 65, που στεγάζεται το 16ο Νηπιαγωγείο Γλυφάδας»

11.    Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης μετ’ ανταλλάγματος των χώρων του Διασχολικού Κέντρου Γλυφάδας για τις ώρες εκτός σχολικού ωραρίου και τα Σαββατοκύριακα.

12.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη

13.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη

14.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη

15.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη

16.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη

17.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη

18.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αριστείδη Καραμπασιάδη

19.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αριστείδη Καραμπασιάδη

20.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα 

21.    Έγκριση της με αρ. 1122/2018  απόφασης  Δημάρχου  που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα
                                                                Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

16η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (3.05.18)

Γλυφάδα, 27.4.2018
Αρ. Πρωτ.: 12538
Αριθμός Πρόσκλησης : 16

 

ΠΡΟΣ:Τα  Μέλη της Οικονομικής 
          Επιτροπής

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,την 3η Μαΐου  2018,  ημέρα  Πέμπτη και ώρα 3.00΄μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1.    Λήψη απόφασης για συμπλήρωση των με αρ. 15/2018 , 112/2018 και 191/2018 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής.
2.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Αποψιλώσεις, καθαρισμοί και λοιπές εργασίες πολιτικής προστασίας»
3.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»
4.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης , δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λεωφορείων»
5.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες έκδοσης νέων πινακίδων και πιστοποίησης οχημάτων» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.302,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).
6.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την στήριξη των κάδων απορριμμάτων» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.960,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).
7.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τεχνητών εμποδίων για την αποτροπή πρόσβασης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.755,20€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).
8.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο «Μίσθωση εκσκαφέα» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%).
9.    Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης μετ’ ανταλλάγματος των Κολυμβητικών Διαδρομών της πισίνας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (Δ.Α.Κ.) Γλυφάδας.
10.    Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης μετ’ ανταλλάγματος των χώρων του Διασχολικού Κέντρου Γλυφάδας για τις ώρες εκτός σχολικού ωραρίου και τα Σαββατοκύριακα.
11.    Λήψη απόφασης για την έγκριση  δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού  3.150,00 € που αφορά την αποζημίωση  χρήσης για το ακίνητο επί της οδού Γεννηματά 62 και Πλαπούτα που στεγάζεται το Α΄ Κ.Ε.Π., για το χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, δηλ. από 1/2/2018 έως 30/4/2018
12.    Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση που αφορά πρόταση εξώδικου συμβιβασμού της κ. ALZOUKAIMI  RANA σε απαίτησή της περί αποζημίωσης των υλικών ζημιών του οχήματός της
13.    Ανάθεση υπόθεσης στο  Δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα 
14.    Ανάθεση υπόθεσης στο  Δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα 
15.    Ανάθεση υπόθεσης στο  Δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση 
16.    Ανάθεση υπόθεσης στο  Δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστάσιο Θωμαϊδη 
17.    Ανάθεση υπόθεσης στο  Δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστάσιο Θωμαϊδη 
18.    Ανάθεση υπόθεσης στο  Δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστάσιο Θωμαϊδη 
19.    Ανάθεση υπόθεσης στο  Δικηγόρο Αθηνών κ. Άγγελο Τσάση 
20.    Ανάθεση υπόθεσης στο  Δικηγόρο Αθηνών κ. Άγγελο Τσάση 
21.    Ανάθεση υπόθεσης στο  Δικηγόρο Αθηνών κ. Άγγελο Τσάση 
22.    Ανάθεση υπόθεσης στη  Δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη 
23.    Ανάθεση υπόθεσης στη  Δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη 
24.    Ανάθεση υπόθεσης στη  Δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη 
25.    Ανάθεση υπόθεσης στη  Δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη 
26.    Ανάθεση υπόθεσης στη  Δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη 
27.    Ανάθεση υπόθεσης στο  Δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Παπά 
28.    Ανάθεση υπόθεσης στο  Δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Παπά 
29.    Έγκριση της υπ’ αριθμ.765/2018 απόφασης Δημάρχου που αφορά την  ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο

                                                                         Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

19η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (24.5.18)

Γλυφάδα, 18.5.2018
Αρ. Πρωτ.: 14703
Αριθμός Πρόσκλησης : 19

ΠΡΟΣ:Τα  Μέλη της Οικονομικής 
          Επιτροπής

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 24η Μαΐου  2018,  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 3.00΄μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :


1.    Λήψη απόφασης για αποδέσμευση ποσών και ανάκληση Αναλήψεων Υποχρέωσης  που εγκρίθηκαν με προγενέστερες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
2.    Λήψη απόφασης  για συμπλήρωση των με αρ. 5/2018, και 92/2018 προηγούμενων αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, και δέσμευση ποσών , έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων,  για προμήθειες ,υπηρεσίες και έργα σε εξέλιξη του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος οικον. έτους
3.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ»
4.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες λειτουργίας εφαρμογής FIX MY CITY» και «Δαπάνες λειτουργίας εφαρμογής FIX MY SCHOOL»
5.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πολιτών»
6.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας /εργασίας με τίτλο «Μηχανουργικές εργασίες» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.992,80 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%).
7.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας /εργασίας με τίτλο «Δαπάνες μεταστέγασης Υπηρεσιών του Δήμου» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%).
8.    Έγκριση των όρων για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση)  ανάλογης πίστωσης που αφορά στην προμήθεια με τίτλο «Α. Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων Β. Προμήθεια ειδικών σακουλών ανακύκλωσης Γ. Προμήθεια σακουλών», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.380,16 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).
9.    Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το 2018, για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μαρμάρινων στοιχείων Νέου Κοιμητηρίου» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 200.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%).
10.    Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης μετ’ ανταλλάγματος των χώρων του Διασχολικού Κέντρου Γλυφάδας για τις ώρες εκτός σχολικού ωραρίου και τα Σαββατοκύριακα.
11.    Λήψη απόφασης  για έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης  ποσού 691,55 € πλέον   νομίμων τόκων για την καταβολή του  στον κ. ΤΖΕΡΜΑΝΟ ΚΟΝΚΑ του Σεμπαστιάνο σε εκτέλεση της με Α 1575/2018 ανέκκλητης  απόφασης του Διοικητικού  Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 4ο Μονομελές)
12.    Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 76.125,00 € που αφορά την αποζημίωση χρήσης για το ακίνητο επί των οδών Μυστρά 1 και Επιδαύρου, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών , δηλ. από 12/12/2017 έως 11/5/2018
13.    Λήψη απόφασης  για έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € προς εξόφληση προστίμου , που επιβλήθηκε στο Δήμο μας  από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος  Ελληνικής  Ακτοφυλακής, Λιμεναρχείο Σαρωνικού
14.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού  1.108,56 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου  κ. Φώτιου Τζάνου για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου.
15.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού  554,28 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου  κ. Ιωάννη Παπά  για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου.
16.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού  1.349,12 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου  κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλου  για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου.
17.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού  364,36 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή εξόδων του δικηγόρου  κ. Δημήτριου Αναστασόπουλου για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου
18.    Έγκριση της με αρ. 1169/2018 απόφασης Δημάρχου που αφορά ανάθεση υπόθεσης στη συμβολαιογράφο Ελένη Κολιοπούλου
19.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Άγγελο Τσάση
20.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Άγγελο Τσάση
21.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Άγγελο Τσάση
22.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Τζάνο
23.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Τζάνο
24.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Τζάνο
25.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Τζάνο
26.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Τζάνο
27.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Τζάνο
28.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Χρήστο Θεοδωρόπουλο
29.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Χρήστο Θεοδωρόπουλο
30.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Χρήστο Θεοδωρόπουλο
31.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Χρήστο Θεοδωρόπουλο
32.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Χρήστο Θεοδωρόπουλο
33.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Χρήστο Θεοδωρόπουλο
34.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο
35.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα 
36.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα 

                                                                

 

 Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

18η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (16.5.2018)

Γλυφάδα, 11.5.2018
Αρ. Πρωτ.: 13967
Αριθμός Πρόσκλησης : 18

 ΠΡΟΣ:Τα  Μέλη της Οικονομικής 
          Επιτροπής

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 16η Μαΐου  2018,  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 3.00΄μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :


1.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης , δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λεωφορείων»

2.    Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης μετ’ ανταλλάγματος των Κολυμβητικών Διαδρομών της πισίνας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (Δ.Α.Κ.) Γλυφάδας.

3.    Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης μετ’ ανταλλάγματος των χώρων του Διασχολικού Κέντρου Γλυφάδας για τις ώρες εκτός σχολικού ωραρίου και τα Σαββατοκύριακα.

4.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού εξέτασης ένστασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ»

5.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ»

6.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Αποψιλώσεις, καθαρισμοί και λοιπές εργασίες πολιτικής προστασίας»

7.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια επιπρόσθετης λειτουργικότητας (Module)  για την δημιουργία EXCEL για το e-DAYK» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.488,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

8.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες λειτουργίας εφαρμογής FIX MY CITY» και «Δαπάνες λειτουργίας εφαρμογής FIX MY SCHOOL»

9.    Ανατροπή της υπ’ αριθμ. 281/2018 ΑΑΥΣ και εκ νέου διάθεση (ψήφιση) ανάλογης   πίστωσης που αφορά στην προμήθεια με τίτλο : α) « Προμήθεια Πλαστικών οριοδεικτών  (κολωνάκια σήμανσης) » β) « Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και αριθμοθεσίας » και γ) « Προμήθεια Πινακίδων και Στύλων Σήμανσης», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 54.963,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) και έγκριση των όρων για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού. 
10.    Έγκριση των όρων για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση)  ανάλογης πίστωσης που αφορά στην υπηρεσία/εργασία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 46.128,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

11.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ομπρελών για τις παραλίες του Δήμου» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

12.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.000,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

13.    Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το 2018, για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μαρμάρινων στοιχείων Νέου Κοιμητηρίου» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 200.000,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%).

14.    Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το 2018, για τη διενέργεια διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης και φρούρησης Δημοτικών εγκαταστάσεων» κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης.

15.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 341,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων της δικηγόρου κ. Βαΐτσας Διαλεκτού για υπόθεση  του Δήμου.

16.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.108,56 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου  κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου.

17.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 596,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου  κ. Βασίλειου Παπακωνσταντίνου   για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου.

18.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 923,80 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων της δικηγόρου  κ. Φωτεινής – Δήμητρας Βετούλη   για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου.

19.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.120,86 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου  κ. Ιωάννη Παπά  για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου.

20.    Έγκριση της με αρ. 991/2018 απόφασης Δημάρχου που αφορά ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.

21.    Έγκριση της με αρ. 765/2018 απόφασης Δημάρχου που αφορά ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο.

22.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.


23.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.


24.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά. ,


25.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη.
                                                                   

Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

17η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (9.05.18)

Γλυφάδα, 4.5.2018
Αρ. Πρωτ.: 13250
Αριθμός Πρόσκλησης : 17

ΠΡΟΣ:Τα  Μέλη της Οικονομικής 
          Επιτροπής

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,την 9η Μαΐου  2018,  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 2.30΄μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :


1.    Έγκριση των όρων για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο και  «Απομαγνητοφώνηση - Ηλεκτρονική επεξεργασία, αναπαραγωγή, βιβλιοδεσία και δημιουργία CD,  των πρακτικών συνεδριάσεων οργάνων διοίκησης για τα έτη 2018 και 2019 καθώς και παρελθόντων ετών » συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 40.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

2.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Παροχή οδικής βοήθειας» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.972,20€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

3.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες αφαίρεσης γραφημάτων και αφισών και αποκατάσταση στύλων και πινακίδων» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.800,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

4.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Υπηρεσίες ψεκασμού περιβάλλοντος» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.800,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

5.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή εγκατάστασης seatrac» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.000,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

6.    «Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Μισθωση χημικών τουαλετών» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.954,40 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

7.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Ανάλυση ποιότητας νερών ακτών κολύμβησης (Πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ)» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

8.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»

9.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης , δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λεωφορείων»

10.    Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης μετ’ ανταλλάγματος των Κολυμβητικών Διαδρομών της πισίνας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (Δ.Α.Κ.) Γλυφάδας.

11.    Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης μετ’ ανταλλάγματος των χώρων του Διασχολικού Κέντρου Γλυφάδας για τις ώρες εκτός σχολικού ωραρίου και τα Σαββατοκύριακα.

12.    Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής,  προς εξόφληση της δαπάνης που αφορά επαύξηση ισχύος από 25 kVA σε 55 kVA της παροχής με αριθμό ΔΠ. 14450025-01 στη διεύθυνση ΤΕΡΜΑ Μ. ΑΣΙΑΣ (ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ)

13.    Έγκριση της με αρ. 1015/2018 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα

14.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα
15.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά
16.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά 
17.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά 
18.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο
19.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη
20.    Ανάθεση υπόθεσης στο  Δικηγόρο Αθηνών Κων/νο Λακαφώση 

 

Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

15η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (25.04.18)

Γλυφάδα, 20.4.2018
Αρ. Πρωτ.: 11824
Αριθμός Πρόσκλησης : 15

 

ΠΡΟΣ:Τα Μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 25η Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.00΄μ.μ.  για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Εισηγητική έκθεση 1ου τριμήνου του έτους 2018 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού

2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.976,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.740,48€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

4. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»

5. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Κλάδεμα ψηλών δέντρων»

6. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»

7. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης μετ' ανταλλάγματος των χώρων του Διασχολικού Κέντρου Γλυφάδας για τις ώρες εκτός σχολικού ωραρίου και τα Σαββατοκύριακα.

8. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης μετ' ανταλλάγματος των Κολυμβητικών Διαδρομών της πισίνας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (Δ.Α.Κ.) Γλυφάδας.

9. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης) του Δημοτικού Καταστήματος της Πλατείας Χαρίτων για λειτουργία Αναψυκτηρίου - Περιπτέρου.

10. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης) του Δημοτικού Καταστήματος της Πλατείας Ν. Ευρυάλης για λειτουργία Αναψυκτηρίου - Περιπτέρου.

11. Λήψη απόφασης για διάθεση (ψήφιση) συνολικού ποσού 270,31 €, που αφορά ισόποση δαπάνη επιστροφής χρημάτων στο δικαιούχο Δήμο Σπετσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δήμο μας

12. Λήψη απόφασης για αποζημίωση χρήσης για το ακίνητο επί της οδού Ανατ.Ρωμυλίας 105, που στεγάζεται το 7ο Γυμνάσιο Γλυφάδας.

13. Λήψη απόφασης για αποζημίωση χρήσης για το ακίνητο επί της οδού Ανατ.Ρωμυλίας 33, που στεγάζεται το 1ο Νηπιαγωγείο Γλυφάδας.

14. Λήψη απόφασης για αποζημίωση χρήσης για το ακίνητο επί της οδού Δαρδανελλίων 65, που στεγάζεται το 16ο Νηπιαγωγείο Γλυφάδας.

15. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 744,04 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων της δικηγόρου κ. Μαρίας - Αναστασίας Δίβαρη για υποθέσεις του Δήμου

16. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 739,04 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Φώτιου Τζάνου για υποθέσεις του Δήμου

17. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.798,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Ιωάννη Παπά για υποθέσεις του Δήμου

18. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 2.242,68 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Κων/νου Λακαφώση για υποθέσεις του Δήμου

19. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 4.707,04 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Θεοχάρη Γυφτάκη για υποθέσεις του Δήμου

20. Ανάθεση υπόθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών κ. Φωτεινή - Δήμητρα Βετούλη


21. Ανάθεση υπόθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών κ. Φωτεινή - Δήμητρα Βετούλη


22. Ανάθεση υπόθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών κ. Φωτεινή - Δήμητρα Βετούλη


23. Ανάθεση υπόθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών κ. Φωτεινή - Δήμητρα Βετούλη


24. Ανάθεση υπόθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών κ. Φωτεινή - Δήμητρα Βετούλη


25. Ανάθεση υπόθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών κ. Φωτεινή - Δήμητρα Βετούλη


26. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών κ. Βασίλειο Παπακωνσταντίνου


27. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών κ. Βασίλειο Παπακωνσταντίνου


28. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών κ. Βασίλειο Παπακωνσταντίνου


29. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών κ. Βασίλειο Παπακωνσταντίνου


30. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Παπά


31. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση


32. Έγκριση της υπ΄αρ. 756/2018 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Χρυσανθόπουλο

33. Έγκριση της υπ΄αρ. 763/2018 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη

34. Έγκριση της υπ΄αρ. 767/2018 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα

 

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

14η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (18.04.18)

Γλυφάδα, 13.4.2018
Αρ. Πρωτ.: 11078
Αριθμός Πρόσκλησης : 14

 

ΠΡΟΣ:Τα Μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 18η Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, διάθεση (ψήφιση) σχετικής πίστωσης για το 2018, για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Εξωραϊσμός ακτών Δήμου Γλυφάδας» και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οικίσκου αλουμινίου (φυλάκιο)» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.300,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%)

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δειγματοληψίες για τον προσδιορισμό δείκτη υδρογοναθράκων των ακτών του Δήμου» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.984,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%)

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Αμοιβή για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις απαιτούμενες ενέργειες για την προσαρμογή του Δήμου Γλυφάδας με τις διατάξεις του κανονισμού 679/2016» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.960,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%)

5. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, και τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο « Δαπάνες λειτουργίας εφαρμογής FIX MY CITY» και «Δαπάνες λειτουργίας εφαρμογής FIX MY SCHOOL»

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού της διαχείρισης των ληφθέντων χρημάτων για την έκδοση κάρτας απεριορίστων διαδρομών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες μετακίνησης για υπηρεσιακούς λόγους μίας (1) υπαλλήλου στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου

7. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ' αριθμ. 388/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών

8. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο
9. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο 
10. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο 
11. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο 
12. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο
13. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο 
14. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Τζάνο 
15. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Τζάνο
16. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Τζάνο
17. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Τζάνο
18. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Τζάνο
19. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Τζάνο
20. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Χρυσανθόπουλο
21. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Χρυσανθόπουλο
22. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Χρυσανθόπουλο
23. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Χρυσανθόπουλο
24. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Χρυσανθόπουλο
25. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Χρυσανθόπουλο
26. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη
27. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη
28. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη
29. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη
30. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη
31. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Θεοχάρη Γυφτάκη
32. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Θεοχάρη Γυφτάκη
33. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Θεοχάρη Γυφτάκη
34. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Θεοχάρη Γυφτάκη
35. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Θεοχάρη Γυφτάκη
36. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Θεοχάρη Γυφτάκη


Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

13η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (04.04.18)

Γλυφάδα, 30.3.2018
Αρ. Πρωτ.: 10061
Αριθμός Πρόσκλησης : 13

ΠΡΟΣ:Τα Μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 4η Απριλίου 2018, ημέρα Μ.Τετάρτη και ώρα 3.00΄μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση των με αρ. 5 & 92/2018 προηγούμενων αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων, για προμήθειες, υπηρεσίες, μελέτες & έργα σε εξέλιξη, κατόπιν της 104/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος οικονομικού έτους.

2. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση των με αριθμό 1 & 88/2018 προηγούμενων αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων, προς αποπληρωμή των εκκαθαρισμένων οφειλών του Δήμου σε τρίτους από παρελθόντα οικονομικά έτη, για δαπάνες μη ειδικά κατανομαζόμενες, ύστερα από αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου , οικονομικού έτους 2018.

3. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το 2018, για τη διενέργεια Διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο Α. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Β. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΩΝ ΖΩΩΝ» Γ1. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ» Γ2. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ» προϋπολογισθείσας δαπάνης 213.410,20 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%) και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης.

4. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το 2018, για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Εξωραϊσμός ακτών Δήμου Γλυφάδας» προϋπολογισθείσας δαπάνης 244.156,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%) και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης.

5. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το 2018, για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες Ανακύκλωσης υπολειμμάτων οικοδομικών εργασιών και ειδών υγιεινής» προϋπολογισθείσας δαπάνης 173.600,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%) και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης.

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.960,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.995,20€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

8. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑ)»

9. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ»

10. Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Συντηρήσεις οδών» (αρ.μελ. 99/2017) και ανάδειξης οριστικού αναδόχου.

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού της διαχείρισης των ληφθέντων χρημάτων προς εξόφληση νέας παροχής ΔΕΗ

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού της διαχείρισης των ληφθέντων χρημάτων προς εξόφληση δαπανών τοποθέτησης νέων φωτιστικών ΔΕΗ (ΔΕΔΔΗΕ)

13. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

14. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

15. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αριστείδη Καραμπασιάδη

16. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστάσιο Θωμαϊδη

17. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστάσιο Θωμαϊδη

18. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστάσιο Θωμαϊδη

19. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστάσιο Θωμαϊδη

20. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστάσιο Θωμαϊδη

21. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστάσιο Θωμαϊδη

22. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Χρήστο Θεοδωρόπουλο

23. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Χρήστο Θεοδωρόπουλο

24. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Χρήστο Θεοδωρόπουλο

25. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Χρήστο Θεοδωρόπουλο

26. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Χρήστο Θεοδωρόπουλο

27. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Χρήστο Θεοδωρόπουλο

 

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

12η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (28.03.18)

Γλυφάδα, 23.3.2018
Αρ. Πρωτ.: 9316
Αριθμός Πρόσκλησης : 12

 ΠΡΟΣ:Τα  Μέλη της Οικονομικής 
          Επιτροπής

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,την 28η Μαρτίου 2018,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.00΄μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1.    Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018

2.    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  του Δήμου οικονομικού έτους 2018

3.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας κι ευπρεπισμού»

4.    Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών μελέτης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και διάθεση ανάλογης πίστωσης που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Εξωραϊσμός ακτών Δήμου Γλυφάδας», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 248.000,00€ (συμ/νου ΦΠΑ) και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης

5.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.976,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

6.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες λειτουργίας εφαρμογής FIX MY CITY» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 432,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

7.    Έγκριση των όρων για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση)  ανάλογης πίστωσης για το 2018 που αφορά στην υπηρεσία/εργασία με τίτλο «Κλάδεμα ψηλών δέντρων», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.985,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

8.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.000,00€ (μη υποκείμενο σε ΦΠΑ).

9.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.108,56 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Aνδρέα Παπαρρηγόπουλου  για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου

10.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.108,56 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου

11.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.108,56 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Ιωάννη Παπά  για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου

12.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 4.802,52 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Απόστολου Γεωργούλα  για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου

13.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

14.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

15.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση

16.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση

17.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη

18.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη

19.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη

20.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη

21.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη

22.    Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία – Αναστασία Δίβαρη

 

 Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

11η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (21.03.18)

Γλυφάδα, 16.3.2018
Αρ. Πρωτ.: 8586
Αριθμός Πρόσκλησης : 11

 

ΠΡΟΣ:Τα Μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 21η Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Σύνταξη σχεδίου Κανονισμού Πρασίνου Δήμου Γλυφάδας (ως προς τον καθορισμό επιβολής προστίμων)

2. Σύνταξη κανονιστικής απόφασης σχετική με υποχρεώσεις διακινητών συσκευασίας και φορέων λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού, μαζικής εστίασης και υπηρεσιών του Δήμου (ως προς τον καθορισμό επιβολής προστίμων)

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατασκευές διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων» πρ/σας δαπάνης 60.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ)

4. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πολιτών»

5. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης προγραμμάτων τηλεματικής και δικτύου WI-FI» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών Πληροφορικής» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.706,88€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οικίσκου αλουμινίου (Φυλάκιο)» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.300,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

9. Έγκριση της υπ΄αρ. 605/2018 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Γλυκερία Σιούτη.

10. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Θωμαϊδη Αναστάσιο.

11. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Θωμαϊδη Αναστάσιο.

12. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Θωμαϊδη Αναστάσιο.

13. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Θωμαϊδη Αναστάσιο.

14. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Θωμαϊδη Αναστάσιο.

15. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Θωμαϊδη Αναστάσιο.

16. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Λακαφώση Κων/νο .

 


Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

10η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (14.03.18)

Γλυφάδα, 9.3.2018
Αρ. Πρωτ.: 7865
Αριθμός Πρόσκλησης : 10

ΠΡΟΣ:Τα Μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 14η Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.30΄μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το 2018, για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο « Παροχή γενικών ιατρικών και ειδικών εξετάσεων δικαιούμενου προσωπικού » συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 62.171,30 € (δεν υπόκειται σε ΦΠΑ) και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης.

2. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το 2018, για τη διενέργεια διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων κάδων απορριμμάτων» προϋπολογισθείσας δαπάνης 213.410,20 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%) και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης.

3. Έγκριση των όρων για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης που αφορά στην προμήθεια με τίτλο : α) « Προμήθεια Πλαστικών οριοδεικτών (κολωνάκια σήμανσης)» β) « Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και αριθμοθεσίας » και γ) « Προμήθεια Πινακίδων και Στύλων Σήμανσης », συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια συστήματος σειράς προτεραιότητας του ΚΕΠ Β με όλα τα παρελκόμενα» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

5. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών στις Επιτροπές Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών ( Προμηθειών - Παροχής γενικών Υπηρεσιών / Εργασιών) και στις Επιτροπές Εξέτασης Αξιολόγησης Ενστάσεων (Προμηθειών - Παροχής γενικών Υπηρεσιών / Εργασιών), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147).

6. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, και τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πολιτών».
7. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προς Λογιστική τακτοποίηση ποσού 40.108,86€ που αποδόθηκε από την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. με χρέωση τηρούμενου σ΄αυτή τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Γλυφάδας, δυνάμει του από 05/12/2017 Κατασχετηρίου εις χείρας της ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ως τρίτης, για την ικανοποίηση απαίτησης του Κυριάκου Αβραμίδη του Δημητρίου απορρέουσα από τις με αριθμό 288/2015 και 146/2016 Αποφάσεις Ειρηνοδικείου Αθηνών.

8. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση των με αρ. 15/2018 και 112/2018 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής.

9. Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 3.542,37 €, προς εξόφληση βεβαιωμένων οφειλόμενων τελών για χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

10. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 843,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Bασίλειου Παπακωνσταντίνου για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

11. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κων/νο Τσαγκαρόπουλο.

12. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κων/νο Τσαγκαρόπουλο.

13. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κων/νο Τσαγκαρόπουλο.

14. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κων/νο Τσαγκαρόπουλο.

15. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κων/νο Τσαγκαρόπουλο.

16. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κων/νο Τσαγκαρόπουλο.

17. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

18. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

19. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

20. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

21. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

22. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

23. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.


Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

 

9η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (07.03.18)

Γλυφάδα, 2.3.2018
Αρ. Πρωτ.: 6929
Αριθμός Πρόσκλησης : 9

ΠΡΟΣ:Τα Μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 7η Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» ενδ. προϋπολογισμού 220.999,00€ πλέον ΦΠΑ και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 25.000,00 € για το έτος 2018.

2. Λήψη απόφασης επί του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού ανάδοχου εκτέλεσης του έργου: «Εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στίβου και σχετικών έργων αποστράγγισης».

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Εντύπων» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.800,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

4. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 332,32 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων της δικηγόρου κ. Μαρίας - Αναστασίας Δίβαρη για υπόθεση του Δήμου.

5. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 2.752,18 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Αριστείδη Καραμπασιάδη για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

6. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 415,40 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλου για υπόθεση του Δήμου

7. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ' αρ. Α206/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς.

8. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.

9. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.

10. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Χρυσανθόπουλο.

11. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Χρυσανθόπουλο.

12. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Χρυσανθόπουλο.

13. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Χρυσανθόπουλο.

14. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Χρυσανθόπουλο.

15. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Χρυσανθόπουλο.

16. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Τζάνο.

17. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Τζάνο.

18. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Τζάνο.

19. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Τζάνο.

20. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Χρήστο Θεοδωρόπουλο.

21. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Χρήστο Θεοδωρόπουλο.

22. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Χρήστο Θεοδωρόπουλο.

23. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Χρήστο Θεοδωρόπουλο.

24. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Χρήστο Θεοδωρόπουλο.

25. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Χρήστο Θεοδωρόπουλο.

26. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση.

27. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση.

28. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση.

29. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση.

30. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση.

 


Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

8η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (28.2.18)

Γλυφάδα, 23.2.2018
Αρ. Πρωτ.: 6153
Αριθμός Πρόσκλησης : 8

 

ΠΡΟΣ:Τα  Μέλη της Οικονομικής 
          Επιτροπής

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 28η Φεβρουαρίου 2018,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.00΄μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :


1.    Λήψη απόφασης για  ακύρωση της με αριθμό 91/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση για συμπλήρωση της με αριθμό 4/2018 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά δαπάνες που αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων από την έναρξη του οικονομικού έτους και διάθεση αυτών ύστερα από σχετική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος οικονομικού έτους

2.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑ)»

3.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες Λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας»

4.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού ανάδοχου εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις οδών»

5.    Έγκριση των όρων για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για το Δήμο Γλυφάδας και το ΚΑΠΠΑ και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το Δήμο που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης για το Δήμο Γλυφάδας και το ΚΑΠΠΑ 68.999,08€(συμ/νου ΦΠΑ) 

6.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Εντύπων» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.800,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%)

7.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη

8.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη

9.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη

10.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη

11.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη

12.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα 

13.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο

14.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο

15.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο

16.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο

17.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο

18.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο

19.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά

 

Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος


                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

7η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (21.2.18)

Γλυφάδα, 16.2.2018
Αρ. Πρωτ.: 5438
Αριθμός Πρόσκλησης : 7

 

ΠΡΟΣ:Τα Μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15,την 21η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Λήψη απόφασης συμπλήρωσης της με αρ. 15/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής , για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής.

2. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πολιτών»

3. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες Λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας»

4. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υλικών για συντήρηση και αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων»

5. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού ανάδειξης οριστικού αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση χώρων ταφής και κτιριακών υποδομών νέου κοιμητηρίου»

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.500,00€ (συμ/νου ΦΠΑ) με τίτλο: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για την αποκατάσταση της ξύλινης πλωτής της Δ΄ λεκάνης και της Α΄ πλωτής της Γ΄ λεκάνης της μαρίνας του Δήμου»

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Αφαίρεση και απομάκρυνση φθορών και αλλοιώσεων πεζοδρομίων» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.738,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Απολύμανση και μυοκτονία χώρων υπηρεσιών» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.798,76€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

9. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων (έκδοση εξάμηνης κάρτας απεριορίστων διαδρομών) μιας (1) υπαλλήλου στο Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.

10. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής, προς εξόφληση της δαπάνης που αφορά πληρωμή και τοποθέτηση νέων φωτιστικών από την ΔΕΗ σε διάφορες οδούς της πόλης μας.

11. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.

12. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Kων/νο Λακαφώση.

13. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο.

14. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

15. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

16. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

17. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

18. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

19. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

20. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία - Αναστασία Δίβαρη.

21. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία - Αναστασία Δίβαρη.

22. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία - Αναστασία Δίβαρη.

23. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία - Αναστασία Δίβαρη.

 


Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

6η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (14.2.18)

Γλυφάδα, 9.2.2018
Αρ. Πρωτ.: 4581
Αριθμός Πρόσκλησης : 6

ΠΡΟΣ:Τα  Μέλη της Οικονομικής 
          Επιτροπής

1.    Λήψη απόφασης για αποδέσμευση ποσών και ανάκληση Αναλήψεων Υποχρέωσης που εγκρίθηκαν με προγενέστερες αποφάσεις της Οικονομικής  Επιτροπής.

2.    Λήψη απόφασης για συμπλήρωση  της  με αριθμό 1/2018 προηγούμενης απόφασης  της Οικονομικής  Επιτροπής  που αφορά έγκριση   δαπάνης  και  διάθεση πιστώσεων,  προς  αποπληρωμή των εκκαθαρισμένων οφειλών του Δήμου σε τρίτους από παρελθόντα οικονομικά έτη, για δαπάνες μη ειδικά κατανομαζόμενες, ύστερα από αναμόρφωση του προϋπολογισμού  του Δήμου , οικονομικού έτους 2018.

3.    Λήψη απόφασης  για συμπλήρωση  της  με αριθμό 2/2018 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής  Επιτροπής που αφορά έγκριση δαπάνης  και  διάθεση πιστώσεων,  προς αποπληρωμή των εκκαθαρισμένων οφειλών του Δήμου σε τρίτους από παρελθόντα   οικονομικά  έτη, για προμήθειες παγίων, ύστερα  από αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου , οικονομικού  έτους 2018.

4.    Λήψη  απόφασης για συμπλήρωση της με αριθμό 3/2018 προηγούμενης  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά έγκριση δαπάνης  και  διάθεση  πιστώσεων,  προς αποπληρωμή των εκκαθαρισμένων οφειλών του Δήμου σε τρίτους από   παρελθόντα οικονομικά έτη, για δαπάνες κατασκευής, επέκτασης και συμπλήρωσης έργων, οικονομικού έτους 2018.

5.    Λήψη  απόφασης για  συμπλήρωση  της  με αρ. 4/2018 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής  Επιτροπής  για  έγκριση  δαπανών που αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων από την έναρξη του οικονομικού έτους  και  διάθεση αυτών, ύστερα από  σχετική  αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του  Δήμου τρέχοντος οικονομικού έτους.

6.    Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της με αριθμό 5/2018 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων, για προμήθειες, υπηρεσίες, μελέτες & έργα σε εξέλιξη, κατόπιν της 43/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος οικονομικού έτους.

7.    Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πιστώσεων συνολικού ποσού 20.000,00 €,  προς εξόφληση των  εκκαθαρισμένων οφειλών του Δήμου  σε τρίτους από παρελθόντα οικονομικά έτη, για μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες.

8.    Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισμού του  Δήμου, που αφορούν δαπάνες από λογαριασμούς (πιστοποιήσεις) αποπερατωμένων έργων. 

9.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων, πετρελαίου θέρμανσης και προσθέτων για το Δήμο Γλυφάδας, πετρελαίου θέρμανσης για τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Γλυφάδας  & πετρελαίου θέρμανσης για το Κ.Α.Π.ΠΑ. του Δήμου Γλυφάδας».

10.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αυτόνομου πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης ζεστού – κρύου νερού επί τρέιλερ».

11.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υλικών για συντήρηση και αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων».

12.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Χρωμάτων» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.799,26 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

13.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας / εργασίας  με τίτλο  «Επισκευή  και Συντήρηση εξοπλισμού εισόδου Δημοτικού Αμαξοστάσιου», συνολικής προϋπολογισθείσας  δαπάνης 4.960,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

14.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Ειδικός εξωτερικός καθαρισμός κάδων απορριμμάτων» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.552,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

15.    Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το 2018, για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες λειτουργίας εφαρμογής FIX MY CITY» και «Δαπάνες λειτουργίας εφαρμογής FIX MY SCHOOL» προϋπολογισθείσας δαπάνης  106.272,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%) και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης.


16.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες ενημέρωσης ιστοσελίδας του Δήμου» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.798,40€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

17.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (ΓΑΛΑ)» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.790,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 13%).

18.    Έγκριση της υπ’ αρ. 210/2018 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.

19.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.

20.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Δημήτρη Αβαρκιώτη.

21.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Θεοχάρη Γυφτάκη.

22.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Θεοχάρη Γυφτάκη. 

23.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Θεοχάρη Γυφτάκη.

24.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Θεοχάρη Γυφτάκη.

25.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Θεοχάρη Γυφτάκη.

26.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Θεοχάρη Γυφτάκη.  

Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος


                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

5η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (7.2.18)

Γλυφάδα, 2.2.2018
Αρ. Πρωτ.: 3850
Αριθμός Πρόσκλησης : 5

ΠΡΟΣ:Τα Μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 7η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της 51/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμού Έργων για το έτος 2018 βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016.

2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 470,00€ που αφορά σε πραγματοποίηση του σεμιναρίου με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ Δ.Α.Υ.Κ.»

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Συντήρηση και αναβάθμιση ανελκυστήρων Δημοτικού κτιρίου» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 23.928,52€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.762,80€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

5. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το 2018, για τη διενέργεια Διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» προϋπολογισθείσας δαπάνης 300.000,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%) και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης.

6. Έγκριση των όρων για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το 2018 που αφορά στην υπηρεσία/εργασία με τίτλο «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

7. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το 2018, για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο « ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» προϋπολογισθείσας δαπάνης 68.790,00€ με δικαίωμα προαίρεσης έως 18% ήτοι 12.382,20€ και με συνολικό προϋπολογισμό 81.172,20€ (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων) και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης.

8. Έγκριση των όρων για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το 2018 που αφορά στην υπηρεσία/εργασία με τίτλο «Αποψιλώσεις, καθαρισμοί και λοιπές εργασίες πολιτικής προστασίας», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

9. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑμεΑ σε πεζοδρόμια του Δήμου Γλυφάδας» πρ/σας δαπάνης 50.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ).

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ποσού 306,67€ που αφορά την αποζημίωση χρήσης για το ακίνητο επί της οδού Αρχιπελάγους 29 που στεγάζεται το Επιχειρησιακό & Εκπαιδευτικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για χρονικό διάστημα (23) ημερών δηλ. από 22-10-17 έως 14-11-17.

11. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ισόποσης πίστωσης ποσού 1.099,85€ πλέον νομίμων τόκων στον κο ΡΑΠΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ για την εκτέλεση της με αριθμό Α7573/2017 αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 10Ο Μονομελές).

12. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ισόποσων πιστώσεων συν. ποσού 2.522,35 € για την καταβολή νομίμων τόκων και δικαστικών εξόδων στην κα ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ για την εκτέλεση της με αριθμό 11116/2017 αμετάκλητης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

13. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.625,64 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Ιωάννη Παπά για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

14. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 2.449,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλου για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

 


Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

3η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (31.1.18)

Γλυφάδα, 26.1.2018
Αρ. Πρωτ.: 3024
Αριθμός Πρόσκλησης : 3 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 31η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα : 

1. Λήψη απόφασης για ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης με ημερομηνία 31-12-2017 που εγκρίθηκαν με προγενέστερες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Λήψη απόφασης για αποδέσμευση ποσών και ανάκληση Αναλήψεων Υποχρέωσης που εγκρίθηκαν με προγενέστερες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

4η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (31.1.18)

Γλυφάδα, 26.1.2018
Αρ. Πρωτ.: 3026
Αριθμός Πρόσκλησης : 4

ΠΡΟΣ:Τα Μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 31η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Συμπλήρωση - Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018.

2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.

3. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμού Έργων για το έτος 2018 βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016.

4. Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευές Διακλαδώσεων Αποχέτευσης Ακαθάρτων του Δήμου Γλυφάδας» προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ).

5. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή Οδοστρωμάτων», αρ. μελ. 51/2015.

6. Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου πρακτικού ανάδειξης οριστικού αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή δημοτικού κινηματοθεάτρου Μελίνα Μερκούρη».

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.686,43€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).που αφορά πραγματοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου με τίτλο: «Εφαρμογές Αυτοματισμού Γραφείου».

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 925,00€ μη υποκείμενο σε ΦΠΑ που αφορά πραγματοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου με τίτλο: «Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση χειριστών ΣμηΕΑ (drones)».

9. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, και τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πολιτών».

10. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ-ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙ ΤΡΕΪΛΕΡ»

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Συντήρηση και αναβάθμιση ανελκυστήρων Δημοτικού κτιρίου» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 23.928,52€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης ποσού που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο: «Φροντίδα αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με το Ν. 4039/2012, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4235/2014» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.800,00 € (συμπ. ΦΠΑ).

13. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής, προς εξόφληση της δαπάνης που αφορά νέα παροχή ΔΕΗ και τοποθέτηση νέων φωτιστικών στον παιδικό σταθμό επί της οδού Πύργου 5.

14. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.273,45 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλου για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

15. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.545,04 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Δημήτριου Αβαρκιώτη για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

16. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 4.865,76 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Απόστολου Γεωργούλα για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

17. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 184,76 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Φώτιου Τζάνου για υπόθεση του Δήμου.

18. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 441,44 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων της δικηγόρου κ. Μαρίας-Αναστασίας Δίβαρη για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

19. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη.

20. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη.

21. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία-Αναστασία Δίβαρη.

22. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση.

23. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση.

24. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.

25. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.

26. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

2η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (12.1.18)

Γλυφάδα, 12.1.2018
Αρ. Πρωτ.: 1593
Αριθμός Πρόσκλησης : 2

ΠΡΟΣ:Τα Μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 17η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.00μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2017 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

2. Λήψη απόφασης για τη σύσταση & διαχείριση πάγιας προκαταβολής έτους 2018.

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.250,00 € που αφορά την αποζημίωση χρήσης για το ακίνητο επί της οδού Γεννηματά 62 και Πλαπούτα που στεγάζεται το Α΄ Κ.Ε.Π., για το χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, δηλ. από 1/9/2017 έως 31/1/2018.

4. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης, δέσμευση ποσού 14.913,30 € πλέον νομίμων τόκων και ψήφιση ισόποσης πίστωσης στην κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ σε εκτέλεση της με αριθμό Α2539/2017 αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (ΣΤ' Τριμελές).

5. Λήψη απόφασης για διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού 1.209,33 €, που αφορά ισόποση δαπάνη επιστροφής χρημάτων στον δικαιούχο της, αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δήμο μας.

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού 1.320,00€ που αφορά σε πραγματοποίηση του σεμιναρίου με τίτλο «ΤΟ ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Ν.4497/2017) ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» 520,00 € και του σεμιναρίου μέσω τηλεκατάρτισης (e-learning) με τίτλο «ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ -Ν. 4412/2016, ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ» 800,00 €.

7. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ξυλείας».

8. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού (ΗW & SW) Πληροφορικής»

9. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του Διεθνούς ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων, πετρελαίου θέρμανσης και προσθέτων για το Δήμο Γλυφάδας , πετρελαίου θέρμανσης για τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Γλυφάδας & πετρελαίου θέρμανσης για το Κ.Α.Π.ΠΑ. του Δήμου Γλυφάδας».

10. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου εκτέλεσης του έργου «Εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στίβου και σχετικών έργων αποστράγγισης».

11. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις οδών».

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης ποσού που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο «Επισκευή κάδων απορριμμάτων» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.800,00 € (συμπ. ΦΠΑ).

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης ποσού που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο: «Αμοιβή για επιστημονική υποστήριξη σε θέματα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.800,00 € (συμπ. ΦΠΑ).

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.800,00 € (συμπ. ΦΠΑ) που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών ελέγχου οικονομικών καταστάσεων Δήμου 2016.

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης ποσού που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΕΡΓΑΣΙΩΝ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%).

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης ποσού που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών υδραυλικών εργασιών» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.800,00 € (συμπ. ΦΠΑ).

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης ποσού που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εσχαρών και καλυμμάτων φρεατίων» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ).

18. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το 2018, για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες Λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας» προϋπολογισθείσας δαπάνης 247.317,50€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%) και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης.

19. Έγκριση αιτήματος για υπαγωγή σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α΄- 31.7.2017). (από αναβολή)

20. Έγκριση αιτημάτων για υπαγωγή σε ρύθμιση μη βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο μας που τελούν υπό δικαστική αμφισβήτηση , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1,2 γ του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α΄- 31.7.2017) .

21. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων. (σχετ. η υπ΄αριθ. 11116/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών)

22. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων. (σχετ. η υπ΄αριθ. Α7573/2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά)

23. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

24. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

25. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

26. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

27. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

28. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

29. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

30. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία - Αναστασία Δίβαρη.

31. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία - Αναστασία Δίβαρη.

32. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία - Αναστασία Δίβαρη.

33. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Μαρία - Αναστασία Δίβαρη.

 

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

1η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (09.1.18)

Γλυφάδα, 5.1.2018
Αρ. Πρωτ.: 654
Αριθμός Πρόσκλησης : 1

ΠΡΟΣ:Τα Μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 9η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 3.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 1.625.000,00€, προς εξόφληση των εκκαθαρισμένων οφειλών του Δήμου σε τρίτους από παρελθόντα οικονομικά έτη, για δαπάνες μη ειδικά κατονομαζόμενες.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 345.000,00€, προς αποπληρωμή των εκκαθαρισμένων οφειλών του Δήμου σε τρίτους από παρελθόντα οικονομικά έτη, για προμήθειες παγίων.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 515.000,00€, προς αποπληρωμή των εκκαθαρισμένων οφειλών του Δήμου σε τρίτους από παρελθόντα οικονομικά έτη, για δαπάνες κατασκευής, επέκτασης και συμπλήρωσης έργων.

4. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων που αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων από την έναρξη του οικονομικού έτους και διάθεση αυτών.

5. Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου, που αφορούν δαπάνες γενικής φύσης (αμοιβές για παρεχόμενες υπηρεσίες και εργασίες), λογαριασμούς (πιστοποιήσεις) έργων και λογαριασμούς (αμοιβές) μελετών σε εξέλιξη, μετά την εκτέλεση παράδοση, διενέργεια και πραγματοποίησή τους αντίστοιχα.

6. Λήψη απόφασης για την επιστροφή της πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2017 και απαλλαγή υπολόγου.

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού της διαχείρισης των ληφθέντων χρημάτων για κάλυψη οδοιπορικών εξόδων για συμμετοχή αντιπροσωπείας του Δήμου στο ετήσιο συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. που διεξήχθη στα Ιωάννινα από τις 30/11 έως και 2/1/2017.

8. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του Διεθνή ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων, πετρελαίου θέρμανσης και προσθέτων για το Δήμο Γλυφάδας, πετρελαίου θέρμανσης για τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Γλυφάδας & πετρελαίου θέρμανσης για το Κ.Α.Π.ΠΑ. του Δήμου Γλυφάδας».

9. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Α. Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες του συνεργείου επισκευής οχημάτων και Β. Προμήθεια φορητών εργαλείων χειρός».

10. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της Υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Σ.Μ.Α.».

11. Έγκριση της υπ' αριθμ.3618/2017 Απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Θεσσαλονίκης Γεώργιο Μάτσο.

12. Έγκριση της υπ' αριθμ.3617/2017 Απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Θεσσαλονίκης Γεώργιο Μάτσο.

13. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

14. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

 

copyrights © 2018 Evolution Projects