5η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (7.2.18)

Γλυφάδα, 2.2.2018
Αρ. Πρωτ.: 3850
Αριθμός Πρόσκλησης : 5

ΠΡΟΣ:Τα Μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 7η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της 51/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμού Έργων για το έτος 2018 βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016.

2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 470,00€ που αφορά σε πραγματοποίηση του σεμιναρίου με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ Δ.Α.Υ.Κ.»

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Συντήρηση και αναβάθμιση ανελκυστήρων Δημοτικού κτιρίου» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 23.928,52€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.762,80€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

5. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το 2018, για τη διενέργεια Διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» προϋπολογισθείσας δαπάνης 300.000,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%) και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης.

6. Έγκριση των όρων για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το 2018 που αφορά στην υπηρεσία/εργασία με τίτλο «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

7. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το 2018, για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο « ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» προϋπολογισθείσας δαπάνης 68.790,00€ με δικαίωμα προαίρεσης έως 18% ήτοι 12.382,20€ και με συνολικό προϋπολογισμό 81.172,20€ (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων) και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης.

8. Έγκριση των όρων για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το 2018 που αφορά στην υπηρεσία/εργασία με τίτλο «Αποψιλώσεις, καθαρισμοί και λοιπές εργασίες πολιτικής προστασίας», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

9. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑμεΑ σε πεζοδρόμια του Δήμου Γλυφάδας» πρ/σας δαπάνης 50.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ).

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ποσού 306,67€ που αφορά την αποζημίωση χρήσης για το ακίνητο επί της οδού Αρχιπελάγους 29 που στεγάζεται το Επιχειρησιακό & Εκπαιδευτικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για χρονικό διάστημα (23) ημερών δηλ. από 22-10-17 έως 14-11-17.

11. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ισόποσης πίστωσης ποσού 1.099,85€ πλέον νομίμων τόκων στον κο ΡΑΠΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ για την εκτέλεση της με αριθμό Α7573/2017 αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 10Ο Μονομελές).

12. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ισόποσων πιστώσεων συν. ποσού 2.522,35 € για την καταβολή νομίμων τόκων και δικαστικών εξόδων στην κα ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ για την εκτέλεση της με αριθμό 11116/2017 αμετάκλητης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

13. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.625,64 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Ιωάννη Παπά για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

14. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 2.449,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλου για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

 


Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects