21η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (6.6.18)

Γλυφάδα, 1.6.2018
Αρ. Πρωτ.: 15987
Αριθμός Πρόσκλησης : 21

ΠΡΟΣ:Τα  Μέλη της Οικονομικής 
          Επιτροπής

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 6η Ιουνίου  2018,  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 3.00μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:


1.    Λήψη απόφασης συμπλήρωσης των με αρ. 15, 112, 191 , 337 και 403/2018 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής.

2.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Απόσμηση  φρεατίων» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.800,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

3.    Έγκριση των όρων για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση)  ανάλογης πίστωσης που αφορά στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Γραφικής Ύλης, Μικροαντικειμένων  Γραφείου  &  Λοιπών  Ειδών Αρχειοθέτησης Εγγράφων  & Ξηρογραφικού  Χαρτιού», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

4.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Απομαγνητοφώνηση - Ηλεκτρονική επεξεργασία, αναπαραγωγή, βιβλιοδεσία και δημιουργία CD,  των πρακτικών συνεδριάσεων οργάνων διοίκησης για τα έτη 2018 και 2019 καθώς και παρελθόντων ετών»

5.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Εξωραϊσμός ακτών Δήμου Γλυφάδας»

6.    Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης μετ’ ανταλλάγματος των χώρων του Διασχολικού Κέντρου Γλυφάδας για τις ώρες εκτός σχολικού ωραρίου και τα Σαββατοκύριακα. 

7.    Λήψη απόφασης  για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων (έκδοση ετήσιας κάρτας απεριορίστων διαδρομών) ενός (1) κλητήρα

8.    Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 39.838,09 € για την πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που επιβλήθηκε στο Δήμο μας από το ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΤΠΥ)

9.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.120,86 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων της δικηγόρου κ. Μαρίας – Αναστασίας Δίβαρη για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

10.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοχάρη Γυφτάκη

11.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοχάρη Γυφτάκη

12.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοχάρη Γυφτάκη

13.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοχάρη Γυφτάκη

14.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστάσιο Θωμαΐδη

15.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστάσιο Θωμαΐδη

16.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστάσιο Θωμαΐδη

17.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστάσιο Θωμαΐδη

18.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

19.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

20.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση


Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects