19η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (24.5.18)

Γλυφάδα, 18.5.2018
Αρ. Πρωτ.: 14703
Αριθμός Πρόσκλησης : 19

ΠΡΟΣ:Τα  Μέλη της Οικονομικής 
          Επιτροπής

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 24η Μαΐου  2018,  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 3.00΄μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :


1.    Λήψη απόφασης για αποδέσμευση ποσών και ανάκληση Αναλήψεων Υποχρέωσης  που εγκρίθηκαν με προγενέστερες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
2.    Λήψη απόφασης  για συμπλήρωση των με αρ. 5/2018, και 92/2018 προηγούμενων αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, και δέσμευση ποσών , έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων,  για προμήθειες ,υπηρεσίες και έργα σε εξέλιξη του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος οικον. έτους
3.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ»
4.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες λειτουργίας εφαρμογής FIX MY CITY» και «Δαπάνες λειτουργίας εφαρμογής FIX MY SCHOOL»
5.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πολιτών»
6.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας /εργασίας με τίτλο «Μηχανουργικές εργασίες» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.992,80 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%).
7.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας /εργασίας με τίτλο «Δαπάνες μεταστέγασης Υπηρεσιών του Δήμου» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%).
8.    Έγκριση των όρων για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση)  ανάλογης πίστωσης που αφορά στην προμήθεια με τίτλο «Α. Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων Β. Προμήθεια ειδικών σακουλών ανακύκλωσης Γ. Προμήθεια σακουλών», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.380,16 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).
9.    Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το 2018, για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μαρμάρινων στοιχείων Νέου Κοιμητηρίου» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 200.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%).
10.    Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης μετ’ ανταλλάγματος των χώρων του Διασχολικού Κέντρου Γλυφάδας για τις ώρες εκτός σχολικού ωραρίου και τα Σαββατοκύριακα.
11.    Λήψη απόφασης  για έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης  ποσού 691,55 € πλέον   νομίμων τόκων για την καταβολή του  στον κ. ΤΖΕΡΜΑΝΟ ΚΟΝΚΑ του Σεμπαστιάνο σε εκτέλεση της με Α 1575/2018 ανέκκλητης  απόφασης του Διοικητικού  Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 4ο Μονομελές)
12.    Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 76.125,00 € που αφορά την αποζημίωση χρήσης για το ακίνητο επί των οδών Μυστρά 1 και Επιδαύρου, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών , δηλ. από 12/12/2017 έως 11/5/2018
13.    Λήψη απόφασης  για έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € προς εξόφληση προστίμου , που επιβλήθηκε στο Δήμο μας  από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος  Ελληνικής  Ακτοφυλακής, Λιμεναρχείο Σαρωνικού
14.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού  1.108,56 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου  κ. Φώτιου Τζάνου για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου.
15.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού  554,28 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου  κ. Ιωάννη Παπά  για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου.
16.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού  1.349,12 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου  κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλου  για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου.
17.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού  364,36 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή εξόδων του δικηγόρου  κ. Δημήτριου Αναστασόπουλου για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου
18.    Έγκριση της με αρ. 1169/2018 απόφασης Δημάρχου που αφορά ανάθεση υπόθεσης στη συμβολαιογράφο Ελένη Κολιοπούλου
19.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Άγγελο Τσάση
20.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Άγγελο Τσάση
21.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Άγγελο Τσάση
22.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Τζάνο
23.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Τζάνο
24.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Τζάνο
25.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Τζάνο
26.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Τζάνο
27.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Τζάνο
28.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Χρήστο Θεοδωρόπουλο
29.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Χρήστο Θεοδωρόπουλο
30.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Χρήστο Θεοδωρόπουλο
31.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Χρήστο Θεοδωρόπουλο
32.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Χρήστο Θεοδωρόπουλο
33.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Χρήστο Θεοδωρόπουλο
34.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο
35.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα 
36.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα 

                                                                

 

 Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects