1η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (09.1.18)

Γλυφάδα, 5.1.2018
Αρ. Πρωτ.: 654
Αριθμός Πρόσκλησης : 1

ΠΡΟΣ:Τα Μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 9η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 3.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 1.625.000,00€, προς εξόφληση των εκκαθαρισμένων οφειλών του Δήμου σε τρίτους από παρελθόντα οικονομικά έτη, για δαπάνες μη ειδικά κατονομαζόμενες.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 345.000,00€, προς αποπληρωμή των εκκαθαρισμένων οφειλών του Δήμου σε τρίτους από παρελθόντα οικονομικά έτη, για προμήθειες παγίων.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 515.000,00€, προς αποπληρωμή των εκκαθαρισμένων οφειλών του Δήμου σε τρίτους από παρελθόντα οικονομικά έτη, για δαπάνες κατασκευής, επέκτασης και συμπλήρωσης έργων.

4. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων που αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων από την έναρξη του οικονομικού έτους και διάθεση αυτών.

5. Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου, που αφορούν δαπάνες γενικής φύσης (αμοιβές για παρεχόμενες υπηρεσίες και εργασίες), λογαριασμούς (πιστοποιήσεις) έργων και λογαριασμούς (αμοιβές) μελετών σε εξέλιξη, μετά την εκτέλεση παράδοση, διενέργεια και πραγματοποίησή τους αντίστοιχα.

6. Λήψη απόφασης για την επιστροφή της πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2017 και απαλλαγή υπολόγου.

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού της διαχείρισης των ληφθέντων χρημάτων για κάλυψη οδοιπορικών εξόδων για συμμετοχή αντιπροσωπείας του Δήμου στο ετήσιο συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. που διεξήχθη στα Ιωάννινα από τις 30/11 έως και 2/1/2017.

8. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του Διεθνή ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων, πετρελαίου θέρμανσης και προσθέτων για το Δήμο Γλυφάδας, πετρελαίου θέρμανσης για τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Γλυφάδας & πετρελαίου θέρμανσης για το Κ.Α.Π.ΠΑ. του Δήμου Γλυφάδας».

9. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Α. Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες του συνεργείου επισκευής οχημάτων και Β. Προμήθεια φορητών εργαλείων χειρός».

10. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της Υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Σ.Μ.Α.».

11. Έγκριση της υπ' αριθμ.3618/2017 Απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Θεσσαλονίκης Γεώργιο Μάτσο.

12. Έγκριση της υπ' αριθμ.3617/2017 Απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Θεσσαλονίκης Γεώργιο Μάτσο.

13. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

14. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

 

copyrights © 2018 Evolution Projects