6η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (14.2.18)

Γλυφάδα, 9.2.2018
Αρ. Πρωτ.: 4581
Αριθμός Πρόσκλησης : 6

ΠΡΟΣ:Τα  Μέλη της Οικονομικής 
          Επιτροπής

1.    Λήψη απόφασης για αποδέσμευση ποσών και ανάκληση Αναλήψεων Υποχρέωσης που εγκρίθηκαν με προγενέστερες αποφάσεις της Οικονομικής  Επιτροπής.

2.    Λήψη απόφασης για συμπλήρωση  της  με αριθμό 1/2018 προηγούμενης απόφασης  της Οικονομικής  Επιτροπής  που αφορά έγκριση   δαπάνης  και  διάθεση πιστώσεων,  προς  αποπληρωμή των εκκαθαρισμένων οφειλών του Δήμου σε τρίτους από παρελθόντα οικονομικά έτη, για δαπάνες μη ειδικά κατανομαζόμενες, ύστερα από αναμόρφωση του προϋπολογισμού  του Δήμου , οικονομικού έτους 2018.

3.    Λήψη απόφασης  για συμπλήρωση  της  με αριθμό 2/2018 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής  Επιτροπής που αφορά έγκριση δαπάνης  και  διάθεση πιστώσεων,  προς αποπληρωμή των εκκαθαρισμένων οφειλών του Δήμου σε τρίτους από παρελθόντα   οικονομικά  έτη, για προμήθειες παγίων, ύστερα  από αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου , οικονομικού  έτους 2018.

4.    Λήψη  απόφασης για συμπλήρωση της με αριθμό 3/2018 προηγούμενης  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά έγκριση δαπάνης  και  διάθεση  πιστώσεων,  προς αποπληρωμή των εκκαθαρισμένων οφειλών του Δήμου σε τρίτους από   παρελθόντα οικονομικά έτη, για δαπάνες κατασκευής, επέκτασης και συμπλήρωσης έργων, οικονομικού έτους 2018.

5.    Λήψη  απόφασης για  συμπλήρωση  της  με αρ. 4/2018 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής  Επιτροπής  για  έγκριση  δαπανών που αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων από την έναρξη του οικονομικού έτους  και  διάθεση αυτών, ύστερα από  σχετική  αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του  Δήμου τρέχοντος οικονομικού έτους.

6.    Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της με αριθμό 5/2018 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων, για προμήθειες, υπηρεσίες, μελέτες & έργα σε εξέλιξη, κατόπιν της 43/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος οικονομικού έτους.

7.    Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πιστώσεων συνολικού ποσού 20.000,00 €,  προς εξόφληση των  εκκαθαρισμένων οφειλών του Δήμου  σε τρίτους από παρελθόντα οικονομικά έτη, για μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες.

8.    Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισμού του  Δήμου, που αφορούν δαπάνες από λογαριασμούς (πιστοποιήσεις) αποπερατωμένων έργων. 

9.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων, πετρελαίου θέρμανσης και προσθέτων για το Δήμο Γλυφάδας, πετρελαίου θέρμανσης για τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Γλυφάδας  & πετρελαίου θέρμανσης για το Κ.Α.Π.ΠΑ. του Δήμου Γλυφάδας».

10.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αυτόνομου πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης ζεστού – κρύου νερού επί τρέιλερ».

11.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υλικών για συντήρηση και αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων».

12.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Χρωμάτων» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.799,26 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

13.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας / εργασίας  με τίτλο  «Επισκευή  και Συντήρηση εξοπλισμού εισόδου Δημοτικού Αμαξοστάσιου», συνολικής προϋπολογισθείσας  δαπάνης 4.960,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

14.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Ειδικός εξωτερικός καθαρισμός κάδων απορριμμάτων» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.552,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

15.    Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το 2018, για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες λειτουργίας εφαρμογής FIX MY CITY» και «Δαπάνες λειτουργίας εφαρμογής FIX MY SCHOOL» προϋπολογισθείσας δαπάνης  106.272,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%) και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης.


16.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες ενημέρωσης ιστοσελίδας του Δήμου» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.798,40€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

17.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης για το έτος 2018 που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (ΓΑΛΑ)» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.790,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 13%).

18.    Έγκριση της υπ’ αρ. 210/2018 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.

19.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.

20.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Δημήτρη Αβαρκιώτη.

21.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Θεοχάρη Γυφτάκη.

22.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Θεοχάρη Γυφτάκη. 

23.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Θεοχάρη Γυφτάκη.

24.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Θεοχάρη Γυφτάκη.

25.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Θεοχάρη Γυφτάκη.

26.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Θεοχάρη Γυφτάκη.  

Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος


                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

copyrights © 2018 Evolution Projects