Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας

Προϊστάμενος
Προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα γραφεία του Τμήματός του.Εισηγείται τα θέματα αρμοδιότητάς του στον άμεσο Προϊστάμενό του, Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών. Παραλαμβάνει από το Διευθυντή, την αλληλογραφία του Τμήματός του και στη συνέχεια τη διανέμει στα οικεία γραφεία για ενέργεια. Μεριμνά και είναι υπεύθυνος για τη σύννομη, ορθή και ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων της αρμοδιότητάς του και την τήρηση των σχετικών διατάξεων.

Γραφείο Κτηματολογίου
Στο Γραφείο ανήκει η συγκέντρωση των κάθε μορφής τίτλων της ακίνητης και κοινόχρηστης περιουσίας του Δήμου και η σύνταξη σχετικού για κάθε ακίνητο σχεδιαγράμματος, σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου. Η κατάρτιση για κάθε ακίνητο του Δήμου φακέλου, που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που θεμελιώνουν τα επί του ακινήτου δικαιώματα ιδιοκτησίας του Δήμου. Η περιφρούρηση επί της ακίνητης περιουσίας των δικαιωμάτων κυριότητας, νομής και κατοχής τους από το Δήμο. Η κατάρτιση των ιδιαίτερων φακέλων για καθένα από τους κοινόχρηστους χώρους που περιέχουν όλα τα στοιχεία επί των οποίων στηρίζονται τα επ’ αυτών δικαιώματα του Δήμου, όπως και τα σχετικά για κάθε ένα από αυτούς σχεδιαγράμματα.

Η κατάρτιση πλήρους κτηματολογίου για όλα τα ακίνητα του Δήμου, αστικά και μη κτήματα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, τον άμεσο Προϊστάμενό του, το Διευθυντή και τη Νομική Υπηρεσία.

Γραφείο Αγορών και Απαλλοτριώσεων Ακινήτων
Στο Γραφείο ανήκει η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για τον έλεγχο της κατάστασής των λόγω ρυμοτομίας απαλλοτριωμένων κτημάτων και την εξακρίβωση της πραγματικής αξίας τους.

Η συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για τον έλεγχο της κατάστασης και της πραγματικής αξίας των προς αγορά από το Δήμο Ακινήτων. Συνεργάζεται με τις Δ/νσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου, για την ολοκλήρωση των αγορών ακινήτων και τη σύνταξη των σχετικών συμβολαιογραφικών πράξεων.

Μεριμνά για την αποστολή όλων των στοιχείων που συνιστούν αγορές και απαλλοτριώσεις στη Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Λογιστικού για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής. Τηρεί ιδιαίτερους φακέλους για τις αγορές ακινήτων.

Γραφείο Δωρεών – Κληροδοτημάτων και Μίσθωσης Ακινήτων από το Δήμο
Τηρεί το αρχείο των δωρεών – κληροδοτημάτων στο Δήμο και μεριμνά για την αξιοποίησή τους. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή δωρεών, κληροδοτημάτων, σύμφωνα με αιτήσεις ενδιαφερομένων για τη δωρεά και την κληροδότηση. Μεριμνά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας για να περιέλθουν στο Δήμο τα προϊόντα δωρεάς και τα κληροδοτούμενα ακίνητα. Μεριμνά για τη μίσθωση ακινήτων, προς κάλυψη αναγκών του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Συντάσσει και αποστέλλει κάθε τέλος του μήνα στο Τμήμα Λογιστικού βεβαιώσεις για τη συνέχιση χρήσης των μισθωμένων ακινήτων από τις υπηρεσίες του Δήμου, για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων καταβολής των μισθωμάτων.

Συντάσσει σε συνεργασία με τον άμεσο Προϊστάμενό του, το Διευθυντή και τη Νομική Υπηρεσία, τα σχετικά μισθωτήρια – συμφωνητικά.

Γραφείο Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας
Μεριμνά για την επωφελέστερη διάθεση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και γενικά των κάθε μορφής μονίμων ή πρόχειρων εγκαταστάσεων αυτού. Μεριμνά για τη σύνταξη σε σχέδιο των διακηρύξεων των δημοπρασιών προς μίσθωση των δημοτικών κτημάτων και ενεργεί τη σχετική προς αυτές αλληλογραφία. Επιμελείται της κατάρτισης και έγκαιρης υπογραφής των μισθωτηρίων συμβολαίων και της άμεσης επίβλεψης για την ακριβή από κάθε άποψη εκτέλεση των όρων αυτών από τους υπόχρεους για τούτο μισθωτές.

Τηρεί βιβλία από τα οποία φαίνονται κατά τάξη οι μισθωτές για κάθε ένα από τα δημοτικά καταστήματα, θέσεων ή εγκαταστάσεων, το σκοπό της χρήσης, το μίσθωμα, όπως και ιδιαίτερο φάκελο για κάθε μίσθωση που περιέχει όλα τα στοιχεία που θεμελιώνουν και αφορούν γενικά αυτή.

Παρακολουθεί το χρόνο λήξης των μισθώσεων των καταστημάτων του Δήμου, όπως και την έγκαιρη ενέργεια για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών προς επαναμίσθωση αυτών κατά τα παραπάνω:

Φροντίζει για τη βεβαίωση των μισθωμάτων των δημοτικών καταστημάτων και των προσόδων που προέρχονται από αυτά, καθώς και για τη βεβαίωση των δικαιωμάτων χρήσης των δημοτικών ακινήτων και μεριμνά για την αποστολή των συντασσομένων χρηματικών καταλόγων, στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας, μετά την συνυπογραφή τους από τον άμεσο Προϊστάμενό του και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Δημοτικών Προσόδων και θεώρησή τους από τον Διευθυντή Οικονομικού.

Παρακολουθεί τις ενοικιοστασιακές διατάξεις και σε συνεργασία με τον άμεσο Προϊστάμενό του, το Διευθυντή και τη Νομική Υπηρεσία, εφαρμόζει αυτές στις μισθώσεις των δημοτικών ακινήτων.

Παρακολουθεί τη χρήση των μισθωμένων ακινήτων από τους μισθωτές που έχουν υπογράψει τις σχετικές μισθωτήριες συμβάσεις και δεν επιτρέπει την υπεκμίσθωσή τους.

Παρακολουθεί την καταβολή από τους μισθωτές του μισθώματος στο Δημοτικό Ταμείο και ενεργεί σε συνεργασία με το Δημοτικό Ταμία, τον άμεσο Προϊστάμενό του και το Διευθυντή, καθώς και τη Νομική Υπηρεσία, την αποβολή των δύστροπων μισθωτών και την παραπέρα διαδικασία για την είσπραξη οφειλομένων μισθωμάτων.

Γενικά επιβλέπει τη χρήση των δημοτικών ακινήτων από τους μισθωτές, σύμφωνα με τους όρους των σχετικών μισθωτήριων συμβάσεων, καταγγέλλει κάθε παράβαση αυτών, προστατεύει τα συναφή συμφέροντα του Δήμου και γενικά έχει την ευθύνη για τη διατήρηση και την προστασία της δημοτικής περιουσίας.

Γραφείο Ελέγχου και Διαχείρισης Μαρίνας Δήμου
Φροντίζει για την τήρηση και πιστή εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας της Μαρίνας του Δήμου, σε συνδυασμό με το Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας Μαρινών για θαλαμηγά πλοία και πλοιάρια αναψυχής και γενικά των Νόμων και Κανονισμών που αφορούν τα τουριστικά πλοία, πλοιάρια και ναυταθλητικά σκάφη. Εισηγείται μέσω του άμεσου Προϊσταμένου του στο Διευθυντή για τις δικές του παραπέρα ενέργειες, κάθε μέτρου που θα πρέπει να ληφθεί για την αρτιότερη λειτουργία της Μαρίνας του Δήμου και σχετικά με τον καθορισμό των τιμολογίων και των κάθε μορφής δικαιωμάτων της Μαρίνας, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα σκάφη και της χρήσης απ’ αυτά των εγκαταστάσεων της Μαρίνας. Επιμελείται για τη βεβαίωση των τελών και δικαιωμάτων ελλιμενισμού και παρακολουθεί την είσπραξή τους από το αρμόδιο Τμήμα της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για τις δικές του παραπέρα ενέργειες, σε συνεργασία με τον άμεσο Προϊστάμενό του και τον Διευθυντή.

Μεριμνά για την τήρηση των διατάξεων, όπως κάθε φορά ισχύουν στα θέματα αρμοδιότητάς του.

Γραφείο Ελέγχου και Διαχείρισης Δημοτικού Νεκροταφείου
Επιμελείται για την πιστή εφαρμογή του Κανονισμού. Λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου. Φροντίζει για την ακριβή και νόμιμη βεβαίωση των εσόδων του Νεκροταφείου. Τηρεί τα προβλεπόμενα βιβλία του Νεκροταφείου. Ευθύνεται για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου και Αντιδημάρχων, σχετικά με το Δημοτικό Νεκροταφείο.

Φροντίζει για τη βεβαίωση των τελών καθαριότητας οικογενειακών τάφων και κτιστών οστεοφυλακείων και δικαιωμάτων τέλεσης κηδειών, τέλεσης μνημοσύνων, παράτασης ταφής, δόμησης οικογενειακών τάφων και τριετούς χρήσης, φύλαξης οστών, εκταφών και γενικά των εσόδων του Νεκροταφείου και της αποστολής αυτών αρμόδια προς είσπραξη και εκδίδει τις άδειες ταφής, σύμφωνα πάντα με τα προβλεπόμενα από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό του Νεκροταφείου.

Εισηγείται στο Δ/ντή και στον Προϊστάμενό του, κάθε μέτρο που θα πρέπει να ληφθεί για την αρτιότερη λειτουργία του Κοιμητηρίου.

 

copyrights © 2018 Evolution Projects