Τμήμα Καταστημάτων ή Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Προϊστάμενος
Προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα Γραφεία του Τμήματός του.

Εισηγείται τα θέματα αρμοδιότητάς του στον άμεσο Προϊστάμενό του, το Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών. Παραλαμβάνει από το Διευθυντή την αλληλογραφία του Τμήματός του και στη συνέχεια τη διανέμει στα οικεία γραφεία για ενέργεια.

Μεριμνά και είναι υπεύθυνος για τη σύννομη, ορθή και ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων της αρμοδιότητάς του και την τήρηση των σχετικών διατάξεων.

Γραφείο Καταστημάτων ή Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Επιμελείται για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας όλων των καταστημάτων ή επιχειρήσεων η λειτουργία των οποίων διέπεται από υγειονομικές διατάξεις καθώς και των καταστημάτων και επιχειρήσεων στα οποία γίνεται προσφορά υπηρεσιών εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, μετά τη συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων – δικαιολογητικών και την τήρηση της προβλεπόμενης από τη σχετική νομοθεσία, σε συνδυασμό με τη σχετική κανονιστική απόφαση, διαδικασία.

Ειδικότερα:

α. Παραλαβή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

β. Έλεγχος αυτών και αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για γνωμάτευση στην αρμόδια υγειονομική υπηρεσία.
γ. Σύνταξη εκθέσεων για τη νομιμότητα χορήγησης των αιτουμένων αδειών.

Επιμελείται με την αντίστοιχη διαδικασία για την έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, κέντρων διασκέδασης και λοιπών παρεμφερών επιχειρήσεων.

Μεριμνά για τη σύγκληση των Α΄ θμιων και Β΄ θμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων, προκειμένου να γνωματεύσει σχετικά, τόσο κατά τη χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, όσο και για τις τακτικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις για τη νομιμότητα της λειτουργίας τους.

Επιμελείται για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων για τα καταστήματα ή επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, με την προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία.

Προβαίνει μετά την πλήρωση των σχετικών νόμιμων προϋποθέσεων (βεβαιώσεις σχετικών παραβάσεων) στην ενημέρωση του αρμόδιου οργάνου για την επιβολή διοικητικών ποινών σε βάρος των καταστημάτων ή επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (αφαίρεση – προσωρινή ή οριστική και ανάκληση των αδειών λειτουργίας τους) και μεριμνά για την εκτέλεση των σχετικών διοικητικών πράξεων.

Προβαίνει μετά την πλήρωση των σχετικών νόμιμων προϋποθέσεων στην ενημέρωση του αρμόδιου οργάνου για την σφράγιση των άνευ αδείας λειτουργούντων καταστημάτων ή επιχειρήσεων και μεριμνά για την εκτέλεσή της, από το αρμόδιο όργανο (Δημοτική Αστυνομία).

Διεκπεραιώνει γενικά την αλληλογραφία γύρω από τα αντικείμενα του γραφείου και τηρεί το αντίστοιχο αρχείο.

Επιμελείται σε συνεργασία με τον άμεσο Προϊστάμενό του, το Διευθυντή καθώς και τη Νομική Υπηρεσία, το Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών και το Δ/ντή Πολεοδομίας, για την ορθή εφαρμογή των ισχυουσών κάθε φορά υγειονομικών και άλλων διατάξεων που αφορούν τα καταστήματα ή επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Επιμελείται και παρακολουθεί την άσκηση των ένδικων μέσων που αφορούν τη λειτουργία όλων των καταστημάτων ή επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τον άμεσο Προϊστάμενό του, τον Διευθυντή και τη Νομική Υπηρεσία και διαβιβάζει τους φακέλους με τις απόψεις της υπηρεσίας στα αρμόδια Δικαστήρια.

Γραφείο Τελών Διαμονής Παρεπιδημούντων και Εσόδων Κέντρων διασκέδασης κ.λπ. και τελών κοινοχρήστων χώρων.
Επιμελείται για τη βεβαίωση του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π., καθώς και του τέλους παρεπιδημούντων. Παραλαμβάνει τις δηλώσεις των φορολογουμένων επί των ακαθάριστων εσόδων καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και τις δηλώσεις εκείνων που υπόκεινται στο τέλος παρεπιδημούντων και εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα για την είσπραξη των τελών.

Ενεργεί έλεγχο στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)., καθώς και με την από το νόμο προβλεπόμενη Επιτροπή στα ξενοδοχεία και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και φροντίζει για τη βεβαίωση του τέλους παρεπιδημούντων και επί των ακαθάριστων εσόδων, σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

Επιμελείται για τη βεβαίωση του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας των οποίων καθορίζονται από υγειονομικές διατάξεις.

Παραλαμβάνει τις εκθέσεις ελέγχου των αρμόδιων εξωτερικών οργάνων και αξιοποιεί αυτές, προκειμένου να χρεώσει κάθε αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων και υπέρβαση των σχετικών αδειών και εισηγείται μέσω του άμεσου Προϊσταμένου του στο Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών την ανάκληση των εν λόγω αδειών από το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

Παραλαμβάνει και ελέγχει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπολογίζει τα σχετικά τέλη, φόρους και δικαιώματα, εκδίδει τις σχετικές άδειες (όπου απαιτούνται) και ενημερώνει τις καρτέλες των υπόχρεων, αρχειοθετώντας τις σχετικές άδειες. Συντάσσει παραστατικά στοιχεία προς το Γραφείο Ελέγχου Φορολογητέας Ύλης, για την κατάρτιση των χρηματικών καταλόγων, μαζί με τις αντίστοιχες αποφάσεις επιβολής προστίμου.

Παρακολουθεί το θέμα της είσπραξης των σχετικών τελών, φόρων και δικαιωμάτων καταστημάτων ή επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος από το αρμόδιο Τμήμα της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου προς ενημέρωση του σχετικού αρχείου και για τις δικές του παραπέρα ενέργειες σε συνεργασία με τον άμεσο Προϊστάμενό του και τον Διευθυντή.

Διαβιβάζει στον Προϊστάμενο του Τμήματος Δημοτικών Προσόδων, φωτοαντίγραφα όλων των σχετικών στοιχείων που αφορούν τη βεβαίωση (όπου απαιτούνται) του τέλους επι των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π., καθώς και του τέλους παρεπιδημούντων και του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, προς σύνταξη αντίστοιχων εκθέσεων που επισυνάπτονται στις δικογραφίες.

Διεκπεραιώνει γενικά την αλληλογραφία γύρω από τα αντικείμενα του γραφείου του και τηρεί αντίστοιχο αρχείο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και αρχείο δηλώσεων των φορολογουμένων.

Μεριμνά για την τήρηση των διατάξεων, όπως κάθε φορά ισχύουν στα θέματα αρμοδιότητάς του.

 

copyrights © 2018 Evolution Projects